Uchwała Nr V/51/2007 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych i pomieszczeń dydatktycznych placowek oświatowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów


Uchwała Nr V/51/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U z 1997 r. Nr 9, poz. 42 z późn. zm)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Ustala się zasady korzystania z obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Ożarowice, które określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice ustalanie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych położonych na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 3

Ceny i opłaty za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń dydaktycznych ustala Wójt Gminy na wniosek dyrektorów placówek oświatowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/51/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH I POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY OŻAROWICE

Ustala się ogólne zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych, treningowych oraz organizacji rozgrywek i turniejów, zwanych dalej obiektami placówek oświatowych, znajdującymi się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Ożarowice:

1. Korzystanie z obiektów placówek oświatowych jest możliwe tylko przez zorganizowane grupy osób i może odbywać się po zaspokojeniu potrzeb dydaktycznych i organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych placówek oświatowych.

2. Zorganizowane grupy osób planujące korzystać z obiektów winne złożyć do dyrektora placówki oświatowej pisemny wniosek wskazujący na liczbę osób, cel i czas korzystania z obiektu i urządzeń oraz osobę odpowiedzialną za wykonywanie zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych lub sportowych oraz za porządek i czystość w czasie korzystania z obiektu.

3. Wykorzystywanie obiektu jest możliwe tylko za pisemną zgodą dyrektora szkoły. Zgoda taka winna określać dni i godziny oraz warunki techniczne udostępnienia obiektu i urządzeń. Zgoda dyrektora może być cofnięta w przypadku nie stosowania się do tych warunków oraz zasad określonych w regulaminie (instrukcji) korzystania z obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych.

4. Regulaminy (instrukcje) określające zasady korzystania z obiektów placówek oświatowych opracowują dyrektorzy tych placówek.

5. Dyrektor szkoły sporządza plan zajęć w obiekcie i wywiesza go do publicznej wiadomości a także publikuje na stronie internetowej szkoły oraz przekazuje do wiadomości Wójta Gminy.

6. Z obiektów placówek oświatowych nieodpłatnie mogą korzystać uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Ożarowice,organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.

7. W przypadku organizacji zawodów sportowych i imprez ważnych do promocji Gminy Ożarowice placówka oświatowa będzie udostępniać bezpłatnie swoje obiekty wskazane w niniejszej uchwale.

8. Pozostałe grupy osób mogą korzystać z obiektów odpłatnie na podstawie umów najmu zawartych z dyrektorem szkoły.

8. Dyrektor szkoły wyznacza osobę pełniąca rolę gospodarza obiektu sportowego. Gospodarz ten winien udostępniać obiekt grupom posiadającym zgodę dyrektora oraz dbać o czystość oraz bezpieczeństwo obiektu i jego urządzeń. Gospodarz ma prawo odmówić dostępu do obiektu lub przerwać trwające zajęcia, jeśli obiekt lub urządzenia zagrażają bezpieczeństwu korzystających z nich osób.

9. Osoby pełnoletnie korzystające z obiektu sportowego ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i posiadane mienie.

10. Dzieci i młodzież niepełnoletnia korzystająca z obiektu i urządzeń, uczestniczyć może w zajęciach szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych wyłącznie pod nadzorem trenera, instruktora lub innej osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz ich mienie a także za porządek i czystość obiektu oraz nienaruszalność jego urządzeń.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 14:54:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie