Uchwala Nr VII/74/2007 w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunkow i sposobów ich przyznawania


Uchwała Nr VII / 74 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla

nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli pochodzą z odpisu

wynoszącego 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli.

2. Ogół środków odpisu tworzy fundusz wspólny dla wszystkich jednostek oświatowych

prowadzonych przez gminę Ożarowice.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 40%

minimalnego wynagrodzenia, określonego przez Radę Ministrów na dzień 01 stycznia

danego roku kalendarzowego.

§ 3.

Uprawnieni do korzystania z zasiłku zdrowotnego są:

1. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych,

prowadzonych przez gminę Ożarowice, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego

wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek wymienionych w pkt 1, zwanymi dalej:

"nauczycielami".

§ 4.

1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku zdrowotnego, może skorzystać z tej formy

pomocy raz w danym roku kalendarzowym.

2. Nauczyciel może się ubiegać o przyznanie zasiłku zdrowotnego, w danym roku

kalendarzowym po raz drugi w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z

udokumentowania długotrwałej choroby, wymagającej długotrwałego i kosztownego leczenia

specjalistycznego.

§ 5.

Wnioski o wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli rozpatruje Komisja powołana przez Wójta gminy Ożarowice, w skład której wchodzą:

1. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania jako przewodniczący Komisji.

2. Przedstawiciele szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest

gmina.

3. Przedstawiciel organizacji związkowej zrzeszających nauczycieli.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać w Gminnym Zespole Oświaty i

Wychowania w Tąpkowicach w terminach:

a) do 15 marca,

b) do 30 maja,

c) do 15 września,

d) do 15 listopada.

2. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego rozpatrywane będą raz na kwartał.

3. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego może wystąpić:

a) nauczyciel lub jego opiekun w przypadku, gdy sytuacja nauczyciela nie pozwala

osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie,

b) dyrektor placówki,

c) Rada Pedagogiczna placówki nauczyciela.

4. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Po zaznajomieniu się z opinią lekarską, rozpatrująca wnioski Komisja zadecyduje o

przyznaniu zasiłku zdrowotnego oraz jego wysokości, uzależnionej od:

a) czasu trwania choroby i jej rodzaju,

b) onieczności podjęcia lub kontynuacji długotrwałego i kosztownego leczenia

specjalistycznego,

c) udokumentowanych, ponoszonych kosztów związanych z leczeniem specjalistycznym,

d) ilości złożonych wniosków,

e) posiadanych środków w danym roku kalendarzowym, przeznaczonych na wypłatę

zasiłkó zdrowotnych,

f) świadczenia o wysokości miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego

członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 08:00:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie