Uchwala Nr VIII/83/2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach i powierzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej


Uchwała Nr VIII/ 83 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 15

i powierzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze

Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki

Zdrowotnej

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36, art. 43 ust.1 i ust. 2, art. 53a ust. 2, art. 60 ust. 4b, ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz . 89 ), po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej przy SP ZOZ w Tąpkowicach - Uchwała Nr 4/2007 z dnia 24 maja 2007 roku oraz opinii Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku znak PS.IV.0525/13/07 -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Tąpkowicach, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000046114.

2. Oznaczyć dzień 01 lipca 2007 r. jako dzień otwarcia likwidacji.

3. Oznaczyć termin zakończenia likwidacji SP ZOZ w Tąpkowicach i

zaprzestaniaudzielania przez niego świadczeń zdrowotnych na dzień 30

września 2007 r.

4. Ustalić, że w okresie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach otrzymuje on nazwę "SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĄPKOWICACH W

LIKWIDACJI".

§ 2

1. Wyznaczyć na likwidatora Zakładu Panią MAŁGORZATĘ SOKOŁA.

2. Koszty związane z likwidacją ponosi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach.

3. Szczegółowy zakres zadań likwidatora zostanie określony Zarządzeniem

Wójta Gminy Ożarowice.

§ 3

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i świadczeń

zdrowotnych realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach, w tym w szczególności:

· udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

· świadczenie indywidualnych porad specjalistycznych w ramach

lecznictwa ambulatoryjnego w zakresie specjalności :

a) stomatologia,

b) poradnia dla kobiet

c) poradnia rehabilitacyjna

· profilaktyka i promocja zdrowia,

· świadczenia medyczne w zakresie medycyny szkolnej,

· profilaktyka zdrowotna, w tym szczepienia ochronne,

· świadczenia diagnostyczne - EKG, analityka medyczna, USG, spirometria,

· orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

· profilaktyka w zakresie medycyny pracy,

· profilaktyka przeciwalkoholowa,

· wykonywanie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze,

· opieka pielęgniarska długoterminowa (domowa)

zapewnione będą nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich

dostępności i zostaną przekazane w całości Niepublicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w

Tąpkowicach wpisanego do rejestru KRS prowadzonego przez

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod

nr KRS 006404/07/455

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w

Tąpkowicach wykonywać będzie zadania określone w ust. 1 w :

a) Ośrodku Zdrowia Tąpkowice

42 - 624 Tąpkowice ul. Zwycięstwa 15

świadczenia z zakresu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Stomatologii

Rehabilitacji

Ginekologii i Położnictwa

Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

b) Ośrodek Rehabilitacji

42 - 624 Tąpkowice ul. Zwycięstwa 13

Świadczenia z zakresu fizykoterapii medycznej

c) Punkt Lekarski Ożarowice

42 - 625 Ożarowice ul. Dworcowa 15

świadczenia w zakresie POZ

d) Punkt Lekarski Zendek

42 - 625 Zendek ul. Główna 116

Świadczenia konsultacyjne

e) Gabinety Szkolne : Szkoły Podstawowe

42 - 624 Tąpkowice ul. Kopernika 2

42 - 625 Zendek ul. Główna 126

42 - 625 Pyrzowice ul. Wolności 43

Gimnazjum Ożarowice

42 - 625 Ożarowice ul. Szkolna 1

Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą

w Tąpkowicach przejmie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu z

wyjątkiem praw i obowiązków określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 4

Mienie po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach, po uprzednim przejęciu do zasobu gminnego, zostanie zadysponowane z dotychczasowym przeznaczeniem związanym z ochroną zdrowia i przekazane na zasadach odrębnie ustalonych Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tąpkowicach.

§ 5

Ustalić, że zobowiązania i należności likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach stają się z chwilą zakończenia likwidacji zobowiązaniami i należnościami gminy Ożarowice.

§ 6

1. Ustalić, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tąpkowicach przejmie pracowników likwidowanego Zakładu na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy.

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą

w Tąpkowicach przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów

oraz osobową pracowników likwidowanego SP ZOZ w Tąpkowicach.

3. Działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o.

z siedzibą w Tąpkowicach zostanie podjęta z dniem 01 października

2007 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 14:08:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie