Uchwała Nr IV/36/2007 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007


U c h w a ł a Nr IV / 36 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 01 lutego 2007 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 ), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

----------------

§ 1

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 w brzmieniu ustalonym poniżej:

  1. Wstęp

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, skupia się na realizacji zadań własnych gminy, określonych

w § 10 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych i dotkniętych ubóstwem

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej

i kontraktu socjalnego.

Głównym celem programu jest:

· Zapewnienie większej świadomości, edukacji społecznej i poparcia dla działań z zakresu zapobiegania narkomanii;

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest powiązany i stanowi uzupełnienie działań zaplanowanych

do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Diagnoza stanu problemów społecznych i zasobów służących rozwiązywaniu narkomanii

A. Gmina Ożarowice

Na terenie gminy Ożaowice obecnie przeprowadzane są badania mające na celu diagnozę problemu narkomanii.

B. Mapa wybranych problemów społecznych

· Niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po narkotyki,

· Przeświadczenie o "odległości" problemu narkomanii,

· Znaczna liczba rodzin dysfunkcyjnych,

· Bezrobocie i znaczne zubożenie rodzin.

C. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej

· Punkt konsultacyjny udzielający pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych,

· Świetlice Środowiskowe w Zendku i Ożarowicach,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Posterunek Policji w Pyrzowicach i Świerklańcu,

· Biblioteka i Ośrodek Kultury,

· Szkoły podstawowe w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach,

· Gimnazjum w Ożarowicach,

· Samodzielny Publiczny ZOZ w Tąpkowicach, punkty lekarskie w Ożarowicach i Zenku,

· Klub sportowy Piast w Ożarowicach ; Klub sportowy Tęcza w Zenku,

· Parafie w Ożarowicach, Tąpkowicach, Sączowie - kościół w Pyrzowicach, Zendku.

1. Zadania szczegółowe Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I . Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania

problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży

w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych

i socjoterapeutycznych

1. Przygotowanie kompleksowej diagnozy problematyki narkomanii na terenie gminy w ramach opracowywanej

strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2. Realizowanie programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i szkoleniowych adresowanych do dzieci

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców;

3. Realizowanie zajęć w tym sportowo-rekreacyjnych i programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęć i programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków;

4. Wspieranie szkół w realizacji działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę używania narkotyków i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego;

5. Podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;

6. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku:

· plakaty, broszury:

· informacje medialne na łamach gazetki gminnej;

· rozpropagowanie i udział w Kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"

7. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla:

· Pracowników szkół,

· Pracowników socjalnych,

· Lekarzy i pielęgniarek;

8. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce narkomanii.

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i osób zagrożonych uzależnieniem

1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów narkomanii i pomocą osobom uzależnionym:

· Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej "TO TU";

2. Rozpropagowanie informacji dotyczącej mapy istniejących w województwie śląskim placówek

leczniczych i rehabilitacyjnych;

3. Udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej w punkcie konsultacyjnym.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii

pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Pomoc administracyjno - prawna dla rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem;

2. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz działania mające na celu integrację ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;

3. Współpraca z dzielnicowym z Posterunku Policji w Świerklańcu, Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach;

4. Prowadzenie bieżącej działalności świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

z grupy ryzyka;

5. Rozwijanie zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

z grupy ryzyka:

· prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych.

IV. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

§ 2

Wójt Gminy Ożarowice podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

§ 3

Traci moc uchwala Nr XXIX / 329 / 2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Urzędowi Gminy Ożarowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 10:35:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie