Uchwala Nr IV/46/2007 w sprawie przyjęcia planow pracy komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr IV/ 46 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 lutego 2007 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2007 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia - załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/46/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I BUDŻETU NA ROK 2007

1. Posiedzenie w celu opracowania planu pracy na rok 2007 oraz sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2006.

2. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za 2006 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wydatkowania budżetu Gminy.

5. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.

6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określania zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

9. Występowanie z projektami uchwał.

10. Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez

Radnych, Radę Gminy i inne Komisje.

11. Praca nad zagospodarowaniem strefy aktywności

gospodarczej.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV46//2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA ROK 2007

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie kompetencji komisji.

2. Opiniowanie wniosków w sprawie kupna, sprzedaży i zamiany

nieruchomości gruntowych.

3. Spotkanie komisji z Dyrektorem ZGK w Ożarowicach w sprawie gospodarki ściekowej.

4. Zapoznanie się ze stanem oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach.

5. Przegląd dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ożarowice po okresie zimowym.

6. Spotkanie komisji z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowicach.

7. Spotkanie komisji z Dyrektorem GTL S.A. w celu zapoznania się z

prowadzoną gospodarką ściekową.

8. Wykonywanie prac przekazywanych przez Radę Gminy w celu wydania opinii w przedmiotowych sprawach.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/46/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007r ia

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, SPORTU, OŚWIATY I ZDROWIA

NA 2007 ROK

1. Zapoznanie się ze stanem i warunkami nauczania dzieci w :

- Szkole Podstawowej w Tąpkowicach,

- Przedszkolu w Tąpkowicach.

2. Zapoznanie się z projektem przebudowy obiektu i przygotowaniami do realizacji inwestycji w Szkole Podstawowej w Zendku.

3. Wykorzystanie hali sportowej w Gimnazjum w Ożarowicach.

4. Zapoznanie się z aktualnymi potrzebami i problemami SP ZOZ

w Tąpkowicach - stan opieki zdrowotnej mieszkańców.

5. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących prac Komisji.

6. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok w zakresie

kompetencji Komisji.

7. Wykonywanie wszystkich prac przekazywanych przez Radę

Gminy w celu wydawania opinii w przedmiotowych sprawach.

8. Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez członków

komisji oraz Przewodniczących innych Komisji.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 11:29:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie