Uchwala Nr IV/38/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice


UCHWAŁA Nr IV / 38 /2007

Rady Gminy OŻAROWICE

z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) art. 24 ust. 1,3 , 5 i10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) po pozytywnej weryfikacji wniosku taryfowego z dnia 20.12.2006 r. przez Wójta gminy

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

Zatwierdza się Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Ożarowice na okres od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 29 lutego 2008 roku " przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Ożarowicach przy ul. Staszica 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfa, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały obowiązywać będzie od dnia 1.03.2007r. na okres jednego roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ożarowicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1.03.2007r.

Załącznik do uchwały nr IV/ 38/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Obowiązująca na terenie gminy Ożarowice od 01.03.2007r. do 29.02.2008r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV / 38 /2007 z dnia 1 lutego 2007 roku.


Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz określa warunki ich stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

1) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą,

2) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe

zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz.

886), zwane dalej Rozporządzeniem.


Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Ożarowicach Nr X/96/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - PKD E.41.00.B,

- odprowadzanie ścieków - PKD O.90.00.D,

- unieszkodliwianie odpadów - PKD O.90.00.B,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących budowę: lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej - PKD F.45.21.D.

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład realizuje w oparciu o produkcję wody z 2 ujęć głębinowych w Pyrzowicach i Tąpkowicach oraz zakup wody zgodnie z umową na dostawę wody z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w Katowicach i Gminnym Zakładem Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Produkcja z własnych ujęć pokrywa zapotrzebowanie w wodę w 68,73%.

Zakład posiada własną oczyszczalnię w Pyrzowicach. Oczyszczanie ścieków realizowane jest na podstawie uzyskanego pozwolenia na wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi w max ilości 650 m 3 / dobę.


Ujęcia wód, oczyszczalnia ścieków oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjne ze względu na długoletni okres eksploatacji wymagają stałych remontów i modernizacji.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Aktualnie obowiązuje taryfa dwuczłonowa za dostarczanie wody i jednoczłonowa dla odprowadzania ścieków która została wprowadzona uchwałą Nr XXX/ 344 /2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r.

Cena za dostarczenie 1 m3 wody wynosi - 2.80 zł netto ( 3.00 zł brutto). Ceny za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi - 4,21 zł netto (4.50 zł brutto). Wysokość opłaty abonamentowej dotyczy jedynie zaopatrzenia w wodę.

Obecnie wnioskowaną taryfę - zgodnie z przepisami rozporządzenia - oparto na wartości niezbędnych przychodów do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji jak i utrzymania istniejącej infrastruktury technicznej.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono w przypadku zaopatrzenia w wodę taryfę jednolitą wieloczłonową, obejmującą wszystkich odbiorców usług. Natomiast w przypadku zbiorowego odbioru ścieków taryfę jednolitą jednoczłonową.

3. Taryfowe grupy odbiorców.


Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, a także koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług - gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy, obowiązują ceny i stawki opłat abonamentowych oraz następujące zasady ich stosowania.

1. W zakresie zbiorowego dostarczania wody: w rozliczeniach za dostarczoną wodę - taryfa jednorodna wieloczłonowa (tabela nr 1):

  1. cena za dostarczoną wodę - wyrażona w złotych za 1 m3,

b. stawki opłaty abonamentowej - wyrażona w złotych /odbiorcę

Opłata abonamentowa naliczana jest za pełny miesiąc z góry i obejmuje okres, którego dotyczy rozliczenie za pobraną wodę.

Za wodę pobieraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużywaną do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe, Zakład obciąża Urząd Gminy na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki - taryfa jednorodna, jednoczłonowa (tabela nr 2):

a. cena za odprowadzone ścieki - wyrażona w złotych za 1 m3.

Cena za m3 odprowadzonych ścieków stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków ustalanych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody.

Tabela nr 1 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę pitną

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłat netto w złotych

Jednostka
miary

Cena brutto
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

cena za dostarczoną wodę

3.18

zł/m3

3,40

stawka opłaty abonamentowej

1,87

zł/ odbiorcę na miesiąc

2,00

2,50Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela nr 2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków


Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłat netto w złotych

Jednostka
miary

Cena brutto
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

Cena za odprowadzenie ścieków

4.49

zł/m3

4.80Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy

i urządzenia pomiarowe.


Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionym w pkt. 1 Taryfy.
Zakład zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy Ożarowice odpowiada pod względem technicznym, ekonomicznym i prawnym do zaworu za wodomierzem głównym chyba, że umowa stanowi inaczej.


O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.


Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

W obiektach zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu wyposażonych w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody określa się na podstawie norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2002 r. (Dz. U. 8 poz. 70 z 31.01.2002 r.).


Ilość ścieków w obiektach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadkach braku wyposażenia obiektów w urządzenia pomiarowe ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.


W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług po spełnieniu warunków technicznych.


W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio - miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.


Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, wnioskodawca ponosi koszty ekspertyzy.


6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1Zakres świadczonych usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:

- statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie gminy Ożarowice,

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i odpowiadających im ilości świadczonych usług a także stawek opłat abonamentowych.

W zakresie dostawy wody Zakład ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów co uzasadnia opłata abonamentowa. Koszty te Zakład ponosi bez względu na to czy nastąpił pobór wody przez odbiorcę czy też nie, a ponoszenie ich wymuszane jest przez proces gotowości do jej dostarczenia oraz konieczność dokonywania odczytów stanów wodomierzy.

Do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZGK odprowadzane są również ścieki podmiotów nie będących odbiorcami usług Zakładu w zakresie dostaw wody. W tym przypadku stosowane są takie same taryfy za ścieki jak u pozostałych odbiorców usług rozliczane wg wskazań urządzeń pomiarowych.

6.2.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stałych stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Ożarowice".

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to dostawy wody do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, oraz obiektów przeznaczonych na cele usługowo - handlowe.


Woda rozprowadzana z własnych ujęć nie podlega procesowi uzdatniania. Jakość wody jest dobra a jej skład fizykochemiczny i bakteriologiczny spełnia wymagania obowiązujących norm. Jakość wody dostarczanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi. Poza badaniami zlecanymi przez Zakład ujęcia wody i wybrane punkty sieci są nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie Zakładu przez uprawnione laboratoria sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypadkach.

Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są na zlecenie Zakładu przez uprawnione laboratoria.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wprowadzono zadaniowy czas pracy inkasenta -odczytywacza wodomierzy (możliwość ruchomych godzin pracy) i wyznaczono w 2005 roku osobę, która zajmuje się kontaktem z klientami.

Klienci obsługiwani są w godzinach: poniedziałek 900 - 1700,

wtorek-piątek 700 - 1500


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 10:43:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie