Uchwała Nr XI/124/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XI/124/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok po stronie dochodów w następujący sposób:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.559 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.559 zł

2. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok po stronie dochodów w następujący sposób:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.559 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.559 zł

3. Dokonać po stronie wydatków w uchwale budżetowej przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

122.674

60016

Drogi publiczne gminne

122.674

- wydatki majątkowe

122.674

801

Oświata i wychowanie

500.000

2.174

80101

Szkoły podstawowe

2.174

- wydatki bieżące

2.174

80110

Gimnazja

500.000

- wydatki majątkowe

500.000

851

Ochrona zdrowia

9.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

9.000

- wydatki bieżące

9.000

852

Pomoc społeczna

1.500

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

- wydatki bieżące

1.000

85295

Pozostała działalność

500

- wydatki bieżące

500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

110.000

- wydatki bieżące

60.000

- wydatki majątkowe

50.000

926

Kultura fizyczna i sport

500.000

92601

Obiekty sportowe

500.000

- wydatki majątkowe

500.000

Razem

622.674

622.674

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

- Stosowanie do porozumienia zawartego z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskie szkoły" dostosowuje się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Kwotę 2.174 zł przeznacza się na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych klas 6 Szkół Podstawowych zorganizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni",

Dz. 851

- Kwotę 9.000 zł przeznacza się na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1992-1993,

Dz. 852

- Kwotę 500 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych, kwotę 1.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatku mieszkaniowego,

Dz. 900

- Kwotę 50.000 zł przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego

- Kwotę 60.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 10:51:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie