Uchwala Nr VIII/86/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/86/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 450.000 zł

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 450.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 266.600 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 157.300 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane

z innych źródeł o kwotę 157.300 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 40.000 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 40.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 69.300 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin o kwotę 69.300 zł

po stronie wydatków o kwotę 716.600 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 607.300 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 607.300 zł

- wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 407.300 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 40.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 40.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 69.300 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 69.300 zł

- wydatki bieżące o kwotę 69.300 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 39.100 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 600 - kwotę 200.000 zł przeznacza się na remonty bieżące dróg gminnych,

Dz. 700 - kwotą 407.300 zł sfinansuje się modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Jeziorna i Łąkowa w sołectwach Ossy i Niezdara. Na dofinansowanie ww. zadania otrzymano promesę na środki finansowe w wysokości 157.300 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz. 851 - kwotę 40.000 zł przeznacza się na zakup urządzeń na place zabaw.

Dz. 854 - kwotę 69.300 zł otrzymano w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku - "Aktywizacja jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze sportowo - rekreacyjnym w okresie ferii letnich dla uczniów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:26:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie