Uchwała Nr V/49/2007 w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości gruntowych po byłej jednostce wojskowej


Uchwała Nr V / 49 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 marca 2007 roku

------------------------------------------

w sprawie : wyrażenia woli zbycia nieruchomości gruntowych po byłej jednostce

wojskowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ożarowice mając na uwadze istotne z punktu widzenia interesu gminy przedsięwzięcie dotyczące ustalenia sposobu i koncepcji zbycia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami po byłej jednostce wojskowej

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić wolę kompleksowego zbycia gruntów wraz z zabudowaniami po byłej jednostce wojskowej znajdujących się w okołolotniskowej strefie aktywności gospodarczej przy uwzględnieniu priorytetów związanych z najefektowniejszym zagospodarowaniem tejże nieruchomości dla rozwoju Gminy Ożarowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/177/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do rozpoczęcia procedury przygotowawczej związanej ze zbyciem zabudowanych nieruchomości nabytych przez Gminę Ożaro-wice od Agencji Mienia Wojskowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 14:45:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie