Uchwała Nr X/105/2007 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr X/105/2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4877 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Tąpkowice, k.m. 2 oznaczoną jako działka nr 281/3, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 35025, z przeznaczeniem na powiększenie zasobu nieruchomości - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 25.000 zł.

§ 2

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/139/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:03:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie