Uchwala Nr VII/81/2007 w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr VII / 81 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 31 maja 2007 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust.1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie w drodze II licytacji ogłoszonej przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach nieruchomości położonej w Tąpkowicach, przy zbiegu ulic Gen. Maczka i Sobieskiego : KW 36802 oraz z nieruchomości położonych w Tąpkowicach, przy ulicy Zgody : KW 36662 i KW 7024 (nieru-chomość utworzona po oszacowaniu poprzez odłączenie od KW 36662) za kwotę ustaloną w wyniku licytacji, jednak nie większą niż 500.000 złotych.

§ 2.

Sfinansować nabycie nieruchomości , o jakiej mowa w § 1 ze środków finansowych ustalonych na mocy Uchwały Nr VII/78/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 - dział 700 , rozdział 70005 - wydatki majątkowe.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:34:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie