Uchwała Nr XXIX/343/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXIX/343/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać po stronie dochodów przeniesień między działami :

w zł

Dz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

700

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

38.100

38.100

750

Administracja publiczna

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

62.100

15.000

47.100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

9.000

9.000

801

Oświata i wychowanie

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000

15.000

Razem

62.100

62.100

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

34.000

60016

Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące

34.000

34.000

710

Działalność usługowa

23.500

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące

23.500

23.500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych

- wydatki bieżące

10.500

10.500

801

Oświata i Wychowanie

8.893

8.893

80110

Gimnazjum

- wydatki bieżące

8.893

8.893

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8.893

85401

Świetlice szkolne

- wydatki bieżące

z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

8.893

8.893

7.078

Razem

42.893

42.893

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - Niewykorzystane środki zaplanowane w działach 710 i 756 przesuwa się do działu 600 na utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają ze zwiększonych wydatków na szkolenia pracowników i opłat eksploatacyjnych w Gimnazjum.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 12:17:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie