Uchwała Nr XXIV/270/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXIV/270/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.909.382zł

po stronie przychodów o kwotę 1.450.000 zł

957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.450.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 459.382 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 459.382 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 459.382 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.909.382 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 40.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 20.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 909.382zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 909.382 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 909.382 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 900.000 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 900.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 900.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - na remont dróg gminnych przeznacza się 40.000 zł

Dz. 700 - 40.000 zł uchwala się na wykup gruntów.

Dz. 754 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na wykonanie dokumentacji

projektowej termomodernizacji budynków strażnic OSP

Dz. 800 - kwotą 909.382 zł dofinansowuje się inwestycję pn. "Budowa sali

gimnastycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach"

Dz.900 - 900.000 zł przeznacza się na rozpoczęcie nowej inwestycji pn."

Kanalizacja ściekowa na terenie Gminy Ożarowice"

2. Dokonać zwiększenia planu finansowego zakładu budżetowego

po stronie przychodów o kwotę 146.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 146.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 146.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmiany planu finansowego wynikają z planowanego wzrostu przychodów

uzyskanych z opłat za ścieki i wodę.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 08:42:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie