Uchwała Nr XXVII/303/2005 w sprawie zamiany gruntów


Uchwała Nr XXVII / 303 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku

----------------------------------------------

w sprawie zamiany gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Dokonać zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Zendku k.m. 2 oznaczonej działkami nr 263/1 o powierzchni 0,0310 ha i nr 263/3 o powierzchni 0,1594 ha stanowiącymi mienie komunalne Gminy Ożarowice, zapisanymi w księdze wieczystej nr 40400 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za nieruchomość gruntową położoną w Zendku k.m. 15 obejmującą działkę nr 3727/4 o powierzchni 0,1904 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

§ 2.

Ustalić wartość zamienianych nieruchomości za równoważną.

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia połowy kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 14:58:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie