Uchwała Nr XXVIII/327/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXVIII/327/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 395.900 zł

po stronie dochodów o kwotę 395.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 23.300 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 23.300 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 365.000 zł

- podatek od nieruchomości o kwotę 310.000 zł

- podatek od środków transportowych o kwotę 55.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.600 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej o kwotę 7.600 zł

po stronie wydatków o kwotę 395.900 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 300 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł

- wydatki bieżące o kwotę 300 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 36.800 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 28.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 28.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 8.800 zł

- wydatki bieżące o kwotę 8.800 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 31.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 31.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 12.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 205.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 195.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 45.200 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 45.200 zł

- wydatki bieżące o kwotę 45.200 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 45.600 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 38.000 zł

w tym : - wydatki bieżące o kwotę 38.000 zł

z tego : dotacje o kwotę 38.000 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 7.600 zł

w tym : - wydatki bieżące o kwotę 7.600 zł

z tego : dotacje o kwotę 7.600 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 010 - monitoring odczynu i zasobności gleb wraz z ustaleniem polecanej

dawki wapna dofinansowywuje się kwotą 300 zł

Dz. 600 - uchwala się:

· 28.000 zł na lokalny transport zbiorowy,

· 8.800 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Dz. 700 - na wykupy gruntów oraz związane z tym przygotowanie dokumentacji

geodezyjnej planuje się łączną kwotę 20.000 zł,

Dz. 754 - na przygotowanie dokumentacji na remonty strażnic OSP uchwala się

31.000 zł

Dz. 757 - wydatki związane z obsługą pożyczki (prefinansowanie) dofinansowywuje

się kwotę 12.000 zł

Dz. 801 - W związku z otrzymaniem 3 pracowni komputerowych w ramach

programu rządowego ( zestawy komputerowe w ilości 32 szt.) na gminie

ciąży obowiązek przygotowania sieci komputerowej w Szkołach

Podstawowych w Tąpkowicach i Zendku oraz w Gimnazjum w

Ożarowicach. W związku z tym dla szkół podstawowych przeznacza się

kwotę 10.000 zł, a kwotą 75.000 zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup

energii, gazu, usług oraz 120.000 zł przeznacza się na zakończenie

remontu części północnej gimnazjum.

Dz. 900 - 36.000 zł przeznacza się na zakup energii, a 7.150 zł na konserwację

oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 - W ramach podpisanego Porozumienia Nr 6073 z dnia 2 września 2005

roku Minister Kultury przyznał dotację celową w wysokości 7.600 zł na

zadania z zakresu kultury, objęte mecenatem państwa, w ramach

Programu Operacyjnego"Promocja czytelnictwa" na zakup książek,

natomiast kwotę 38.000 zł przyznaje się na działalność kulturalną ośrodka

kultury, a w szczególności na płace dla instruktorów zespołów, dodatkowe

uroczystości jubileuszowe oraz na gazetkę gminną.

2. Dokonać zwiększenia planu finansowego zakładu budżetowego

- po stronie przychodów o kwotę 81.500 zł

- wpływy z usług o kwotę 75.000 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 5.000 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500 zł

- stan środków obrotowych o kwotę 64.000 zł

- po stronie wydatków o kwotę 81.500 zł

- stan środków obrotowych o kwotę 64.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmiany w planie finansowym wynikają z wzrostu przychodów uzyskanych z opłat za ścieki, odsetek od nieterminowych wpłat oraz z wpływów z różnych dochodów. Zwiększa się stan środków obrotowych o przejęcie stanu magazynowego. Zmianę wprowadza się w związku z wyższymi niż przewidywano wydatkami na zakup wodomierzy, modernizację sieci wodociągowej oraz stworzenie zdrojów ulicznych w każdym sołectwie.

3. Dokonać zwiększenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

po stronie przychodów o kwotę 5.000 zł

- wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.000 zł

Ochrona przyrody

- wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmianę wprowadza się w związku z wyższymi niż przewidywano wydatkami na ochronę przyrody.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2005 16:55:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie