Uchwała Nr XXX/362/2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok


Uchwała Nr XXX/362/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ), art. 40 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r. z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy, i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

w tym 9.632.820 zł

- dochody własne 6.268.048 zł z tego:

- udziały w podatkach stanowiących dochód

państwa 2.421.904 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.000 zł

- dotacje celowe na zadania ustawowe 657.356 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 99.314 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2.608.102 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.646.943 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.014.123 zł

4. Prognozowane rozchody w wysokości 615.988 zł

- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oraz ratę kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym

w Świerklańcu

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Prognozowane przychody w wysokości 2.630.111 zł

w tym na pokrycie:

- deficytu w wysokości 2.014.123 zł

z tytułu :

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych

z termomodernizacją budynków strażnic OSP i ZGK w wysokości 1.100.000 zł

- z zaciągniętego kredytu bankowego na budowę dróg wewnętrznych, uzbrojenie

terenu i adaptację koszarowa w wysokości 500.000 zł

- z zaciągniętej z budżetu państwa pożyczki na prefinansowanie projektu pn.

"I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z

przyłączem" w wysokości 293.611 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w

wysokości 120.512 zł

- rozchodów w wysokości 615.988 zł

z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Ustala się rezerwę ogólną wysokości: 14.000 zł

7. Ustala się plan przychodów i wydatków :

zakładu budżetowego

- przychody 1.100.000 zł

w tym:

- dotacja z budżetu 50.000 zł

- wydatki 1.098.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

funduszu celowego

- przychody 10.000 zł

- wydatki 15.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

8. Ustala się zakres i kwotę dotacji: 885.753 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

256.753 zł

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury

519.000 zł

z tego:

- dla Ośrodka Kultury 382.000 zł

- dla Blioteki 137.000 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 60.000 zł

9. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

10. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

11. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

  1. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2006 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty 1.600.000 zł.

13. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/362/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2006 rok

wg działów i ważniejszych źródeł dochodów

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

700

Gospodarka mieszkaniowa

40.000

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

40.000

750

Administracja publiczna

55.592

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- wpływy z czynszów

- wpływy z różnych dochodów

43.592

5.000

7.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

2.220

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.166.048

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- opłata skarbowa

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- wpływy z innych lokalnych opłat

2.421.904

200.000

2.950.000

87.000

11.000

252.000

6.000

20.000

60.000

2.144

150.000

6.000

758

Różne rozliczenia

2.608.102

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.608.102

801

Oświata i wychowanie

47.000

w tym:

- opłata za korzystanie z przedszkoli

- wpływy z czynszów

32.000

15.000

852

Pomoc społeczna

710.858

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

611.544

99.314

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000

w tym:

- opłata produktowa

3.000

RAZEM

9.632.820Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/362/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki

na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w zł.

I.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

657.356

750

Administracja publiczna

43.592

75011

Urzędy wojewódzkie

43.592

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.220

852

Pomoc społeczna

611.544

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

565.133

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4.215

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

42.196

II.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

99.314

852

Pomoc społeczna

99.314

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8.658

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85.456

85295

Pozostała działalność

5.200

RAZEM

756.670Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/362/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zestawienie wydatków budżetowych na 2006 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

ogółem

w tym:

wynagrodzenia

i pochodne

dotacje

obsługa długu jst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

10.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2.000

01095

Pozostała działalność

8.000

8.000

600

Transport i łączność

1.544.123

630.000

914.123

60004

Lokalny transport zbiorowy

500.000

500.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.044.123

130.000

914.123

700

Gospodarka mieszkaniowa

205.000

80.000

125.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

205.000

80.000

125.000

710

Działalność usługowa

38.000

38.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

38.000

38.000

750

Administracja publiczna

1.977.046

1.657.046

1.113.198

320.000

75011

Urzędy wojewódzkie

43.592

43.592

43.592

75022

Rady gmin

119.800

119.800

75023

Urzędy gmin

1.813.654

1.493.654

1.069.606

320.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

2.220

2.000

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.220

2.220

2.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.156.627

156.627

29.527

1.000.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.156.627

156.627

29.527

1.000.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

56.520

56.520

18.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

56.520

56.520

18.000

757

Obsługa długu publicznego

100.000

100.000

100.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

100.000

100.000

758

Różne rozliczenia

14.000

14.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

14.000

14.000

801

Oświata i wychowanie

4.002.380

3.802.380

2.624.176

256.753

200.000

80101

Szkoły podstawowe

1.769.648

1.669.648

1.081.113

256.753

100.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

60.450

60.450

54.851

80104

Przedszkola

575.900

575.900

432.948

80110

Gimnazja

1.226.400

1.126.400

857.188

100.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

62.000

62.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

236200

236.200

196.676

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15.900

15.900

80195

Pozostała działalność

55.882

55.882

1.400

851

Ochrona zdrowia

150.000

150.000

66.000

85153

Zwalczanie narkomanii

40.000

40.000

20.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.000

110.000

46.000

852

Pomoc społeczna

941.101

941.101

226.686

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

611.544

565.133

611.544

565.133

12.376

12.376

1

2

3

4

5

6

7

8

9

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4.215

4.215

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

42.196

42.196

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

99.314

8.658

99.314

8.658

85.456

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85.456

85.456

85.456

85295

Pozostała działalność

5.200

5.200

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

230.243

78.342

230.243

78.342

128.854

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

148.901

148.901

128.854

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

2.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

280.326

280.326

245.236

85401

Świetlice szkolne

265.326

265.326

245.236

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.000

15.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

590.600

390.600

50.000

200.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

200.000

200.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50.600

50.600

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

290.000

290.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

50.000

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

519.000

519.000

519.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

382.000

382.000

382.000

92116

Biblioteki

137.000

137.000

137.000

926

Kultura fizyczna i sport

60.000

60.000

60.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.000

60.000

60.000

RAZEM

11.646.943

8.887.820

4.324.823

885.753

100.000

2.759.123Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zestawienie

przychodów i rozchodów budżetowych na 2006 rok.

Paragraf

Nazwa

Kwota

przychody

rozchody

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

293.611

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym :

- pożyczka z WFOŚiGW

- kredyt bankowy

1.600.000

1.100.000

500.000

-

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

w tym:

- wolne środki

736.500

736.500

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW

- kredytu bankowego

615.988

330.988

285.000

Razem :

2.630.111

615.988Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/362/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zestawienie

przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok

Nazwa

Klasyfikacja

Stan środków obrotowych na początku roku

Przychód

w tym:

dotacja z budżetu

Suma 3+4

Wydatki

w tym:

wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Suma 7+9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej

900-90017

78.000

1.100.000

50.000

1.178.000

1.098.000

-

80.000

1.178.000

Razem

78.000

1.100.000

50.000

1.178.000

1.098.000

-

80.000

1.178.000Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXX/362/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zestawienie

planu przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Przychody

Przychody

Kwota w zł.

I

Stan środków obrotowych na początku roku

7.000

Dział

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

Rozdział

90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

10.000

II

przychody ogółem:

w tym:

- wpływy z różnych opłat

10.000

10.000

Razem (I-II)

17.000Wydatki

Wydatki

Kwota w zł.

Dział

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.000

Rozdział

90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15.000

Ochrona przyrody

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług pozostałych

15.000

5.000

10.000

Razem wydatki GFOŚiGW

15.000

Stan środków obrotowych na koniec roku

2.000Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 10:42:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie