Uchwała Nr XXVIII/325/2005 w sprawie przekazania w użytkowanie ZKG w Ożarowicach siecio wodociagowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Tapkowicach i Ożarowicach


Uchwała Nr XXVIII/325/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku

w sprawie : przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w

Ożarowicach sieci wodociągowej z przyłączami do budynków

mieszkalnych w Tąpkowicach w obrębie ulic: Kopernika, Zwycięstwa

i Armii Czerwonej (obecnie Jana Pawła i w Ożarowicach ul.

Topolowa, stanowiącej mienie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. H, art.43 - w związku z art.7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 19, ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2003r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami/ oraz w związku z uchwałą Nr X/95/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach i uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie : nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

1. Przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach mienie :

sieć wodociągową z przyłączami do budynków mieszkalnych w Tąpkowicach

w obrębie ulic: Kopernika, Zwycięstwa i Armii Czerwonej (obecnie Jana

Pawła II) i w Ożarowicach ul. Topolowa, stanowiące własność Gminy

Ożarowice.

2. Wymienione w pkt.1 mienie przekazuje się w użytkowanie, celem realizacji

zadań własnych o charakterze publicznym, a dotyczące zbiorowego

zaopatrzenia w wodę, w tym zadań określonych w Statucie Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

3. Przekazanie mienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie do

dnia 15 listopada 2005 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2005 16:08:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie