Uchwała Nr XXIV/265/2005 w sprawie zamiany gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne


Uchwała Nr XXIV / 265 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 7 kwietnia 2005 roku.

w sprawie zamiany gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Dokonać zamiany gruntów o powierzchni 0,0321 ha stanowiących mienie komunalne gminy oznaczonych jako nieruchomość nr 3755/1 k.m. 15 obręb Zendek, zapisanej w księdze wieczystej nr 46495 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za grunty o powierzchni 0,3426 ha obejmujące nieruchomość nr 3749/1 k.m. 15 obręb Zendek, zapisaną w księdze wieczystej nr 49276 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

Uzyskana w drodze zamiany nieruchomość przeznaczona jest pod budowę drogi gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Ustalić wartość zamienianych nieruchomości na kwotę 8 zł/m².

§ 3.

Ustalić dopłatę w wysokości 24.840 zł na rzecz współwłaścicieli, którą Gmina Ożarowice winna uregulować z tytułu różnicy w powierzchni zamienianych nieruchomości, tj. 3105 m².

§ 4.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2005 07:56:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie