Uchwała Nr XXX/361/2005 w sprawie wydatkow Gminy Ożarowice, które w 2005r nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XXX/361/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2005 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Ożarowice, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz ostateczny termin ich wykonania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 w wysokości 21.960 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/361/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.

Nazwa

Kwota w zł.

Termin realizacji

1.

Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym

21.960

30.06.2006

Ogółem

21.960

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/361/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

750

Administracja publiczna

21.960

75023

Urzędy gmin

- wydatki bieżące

21.960

RAZEM

21.960

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 14:27:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie