Uchwała Nr XXX/358/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XXX/ 358/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 30 ust.6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póź. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz.1845) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181).

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a:

I. Przyjąć regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy

Ożarowice - w następującym brzmieniu:

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, za wysługę lat,

motywacyjnego, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach oraz szczegółowe warunki wypłacania i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

WPROWADZENIE

§ 1.

Wynagrodzenie nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela składa się z:

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia awansu zawodowego,

posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych.

2. Dodatków:

- za wysługę lat w zależności od okresów zatrudnienia,

- motywacyjnego w zależności od osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,

- funkcyjnego z racji pełnionej funkcji,

- z racji wykonywania pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków

pracy.

3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

4. Nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy:

- nagrody jubileuszowe,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zasiłek na zagospodarowanie,

- odprawy ( emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy),

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 2.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

DODATEK ZA PRACĘ W TRUDNYCH LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKACH

§ 3.

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.
  2. Dodatek ustala się w wysokości od 50 zł do 200 zł miesięcznie.
  3. Wysokość przysługującego dodatku określa Dyrektor szkoły.

§ 4.

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
  2. Wysokość dodatku za wysługę lat ustalają przepisy Karty Nauczyciela.

DODATEK MOTYWACYJNY DLA NAUCZYCIELI

§ 5.

Nauczycielom może być przyznany dodatek motywacyjny po spełnieniu niżej określonych warunków:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a

w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów i egzaminów albo sukcesami w konkursach, olimpiadach czy zawodach;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i wygląd powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Posiadanie wyróżniającej oceny pracy.

4. Wyróżnianie się w realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty

Nauczyciela,

a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6.

Minimalna wysokość dodatku motywacyjnego wynosi 100 zł miesięcznie.

§ 7.

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 8.

Dodatek motywacyjny nie może być wyższy od kwoty stanowiącej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

DODATEK FUNKCYJNY DLA NAUCZYCIELI

§ 9.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły przyznaje się:

a) w przedszkolu od 200zł do 400zł

b) w szkoły podstawowej od 400zł do 600zł

c) w gimnazjum od 600zł do 900zł

§ 10.

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej przyznaje się dodatek w zależności od liczebności grupy, jak niżej:

a) w grupie liczącej do 15 dzieci w wysokości 25zł

b) w grupie od 16 do 25 dzieci 40zł

c) w grupie 26 i więcej 50zł

§ 11.

Nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym w przedszkolu lub szkole przysługuje dodatek w wysokości 50zł miesięcznie.

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW DLA NAUCZYCIELI

§ 12.

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

§ 13.

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony jak wyżej.

§ 14.

Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie artykułu 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa wyżej, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 15.

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 16.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 17.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również za godziny niezrealizowane z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

§ 18.

Nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi na "zielone szkoły" i wypoczynek zdrowotny przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w tygodniu za 10 godzin ponadwymiarowych.

§ 19.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy w tym w dniach opieki nad dzieckiem zdrowym oraz w dniach urlopu okolicznościowego.

§ 20.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełny tydzień.

§ 21.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

§ 22.

Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1. posiadania wyróżniającej oceny pracy,

2. otrzymania w danym roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania

nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy,

3. legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej,

wychowawczej lub opiekuńczej.

§ 23.

Nagrody dla nauczycieli przyznaje się w wysokości nie mniej niż 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 24.

Nagrody dla dyrektorów przyznaje się w wysokości nie mniej niż 75% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 25.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 26.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

DODATEK MIESZKANIOWY DLA NAUCZYCIELI

§ 27.

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.

§ 28.

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

dla jednej osoby w rodzinie 60 zł

dla dwóch osób w rodzinie 70 zł

dla trzech osób w rodzinie 80 zł

dla czterech i więcej osób w rodzinie 100 zł

§ 29.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

- niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 30.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

- odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,

- okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do

służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż

do końcu okresu, na który umowa ta była zawarta,

- korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 31.

Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski są dodatkami socjalnymi wypłacanymi w ostatnim dniu miesiąca.

§ 32.

II. Regulamin został uzgodniony ze związkiem zawodowym działającym w placówkach.

III. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

IV. Traci moc uchwała Nr XXII/120/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 lutego roku w

sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

V. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

VI. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 14:08:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie