Uchwała Nr XXIV/268/2005 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rorozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania


Uchwała XXIV/268/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację

zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,

sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę.

§ 2


Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§ 3

Podstawowym trybem zlecania zadań publicznych, jest otwarty konkurs ofert, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do konkursu ofert oprócz organizacji wymienionych w § 1 mogą również przystąpić jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 4


Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, a także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organ administracji publicznej.

§ 5

Wójt Gminy, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy, rozpatrzy celowość realizacji określonego zadania, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancje realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonego zadania oraz korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego.

§ 6


Wójt Gminy określa i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy:

1). zakres i rodzaj zadań własnych, które mogą być zlecone do realizacji podmiotom,
2). formę zlecenia zadań oraz wysokość środków publicznych na realizację poszczególnych rodzajów zadań.

§ 7


Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest podmiotem zarejestrowanym (zaewidencjonowanym),
2) posiada własny rachunek bankowy,
3) działalność statutowa podmiotu gwarantuje fachową realizację zleconego zadania,
4) zapewni własny wkład w realizację oferowanego zadania,
5) jest podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

§ 8


Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadań, o których mowa § 2, mogą być przeznaczone tylko na jego finansowanie lub dofinansowanie i stanowić będą część kosztów realizacji zadań wykonywanych przez te podmioty.

§ 9

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę, Wójt Gminy powołuje komisję konkursową do oceny ofert.

3. Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.


5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza się, w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.

§ 10


1. Podstawę udzielenia dotacji stanowi oferta podmiotu ubiegającego się o realizację zadań gminy.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny wypis z rejestru( z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące wstecz od oferty),
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres,
4) statut (umowę spółki).
4. Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11


1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) sprawdza staranne i terminowe wywiązanie się przez podmioty z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Gminę Ożarowice
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgłoszona została jedna oferta.
3. Komisja konkursowa obowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w uchwale oraz w ogłoszeniu, o którym mowa § 9 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 12


Z przebiegu otwartego konkursu ofert komisja konkursowa sporządza protokół zawierający opinię o najkorzystniejszej ofercie oraz z pozostałą dokumentacją konkursową przedkłada Wójtowi Gminy.

§ 13


1. Decyzję o zleceniu zadania oraz przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.

2. O wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania Wójt Gminy zawiadamia wszystkich oferentów oraz ogłasza informację w siedzibie organów gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 14


1. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym niniejszą uchwałą, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
4. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.
5. Ramowy wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15


Realizując zlecone przez gminę zadania publiczne podmioty, o których mowa § 1, są zobowiązane do:
1) pisemnego informowania z 7-dniowym wyprzedzeniem odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
2) informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również - stosownie do charakteru zadania - poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu Gminy Ożarowice.

§ 16


Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu środków z rachunku bieżącego budżetu gminy na rachunek bankowy podmiotu.

§ 17


Dotacja może być przekazana w jednej lub w kilku ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.

§ 18


Wójt Gminy zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
4. Na podstawie protokołu Wójt Gminy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje do Zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonych terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotację.

§ 19


1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić i dostarczyć w terminie 15 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2. Do sprawozdania powinny być złączone kserokopie faktur z zamieszczoną na tych dokumentach klauzulą o treści : " Dotacja Gminy Ożarowice zgodnie z umową Nr ..." .
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu przez Wójta Gminy oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie organów gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.
4. Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację przeznaczono na inne cele niż określone w umowie Wójt Gminy odmawia przyjęcia sprawozdania, odstępuje od umowy i dochodzi zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.
5. W przypadku częściowego wykonania zadania dotacja podlega niezwłocznie zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania w terminie do 31 grudnia roku, w którym udzielono dotacji.
6. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania również po przyjęciu sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 20


W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący zadanie traci prawo ubiegania się o dotację z budżetu gminy przez okres 3 kolejnych lat oraz jest zobowiązany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.

§ 21


W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwała zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 22Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23


Traci moc uchwała Nr VII/56/2003 rady Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań Gminy Ożarowice, sposobu kontroli wykonywanego zleconego zadania oraz sposobu rozliczania dotacji.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIV/268/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Oferta

organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

realizacji zadania publicznego

..........................................................................................................

(nazwa zadania)

w okresie od ................... do .................

w formie

powierzenia wykonania zadania*

wspierania wykonywania zadania*

przez

........................................................

(nazwa organu zlecającego)

wraz z

wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych

w kwocie .....................

I. Wnioskodawca

1) pełna nazwa ...........................................................................................................

2) forma prawna .........................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .............................

4) NIP ................................................... REGON .......................................................

5) data wpisu lub rejestracji ........................................................................................

6) inne dane ewidencyjne ...........................................................................................

7) dokładny adres: miejscowość............................. ul. ..............................................

gmina .............................. powiat .................................. województwo ......................

8) tel. ....................................................... fax. ...........................................................

9) nazwa banku i numer rachunku .............................................................................

....................................................................................................................................

10) nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*/ w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej */(zawierania umów)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które organizacja ubiega się o uzyskanie dotacji

.............................................................................................................................

12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ....................................................................................

13) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

14) zakres prowadzonej działalności statutowej:

a) działalność nieodpłatna

b) działalność odpłatna

15) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania

4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania

5. Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentów*/adresatów*

6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania

7. Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba indywidualnych świadczeń udzielonych tygodniowo /miesięcznie)

8. Zakładane rezultaty realizacji zadania

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł) [ ]

w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł) [ ]

w tym wielkość środków własnych (w zł) [ ]

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt

(w zł)

W tym z wnioskowanej dotacji (w zł)

W tym ze środków własnych (w zł)*

Ogółem

Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

Środki własne

Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?

Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

Ogółem

100 %

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

2. Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty): [ ],

w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): [ ]

Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych [lokalowe, sprzętowe - wraz z informacją o stanie technicznym, inne] - ważne z punktu widzenia realizacji zadania

4. Koszty korzystania z zasobów, o których mowa w pkt 3 [z podziałem na rodzaje zasobów]

5. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną

7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Oświadczam (-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*/,

2) proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt ........ ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ............................... ,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej *)

..................................................................................................

..................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki

organizacyjnej *)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.

4. Statut.

5. .......................................................................................

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

__________

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/268/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

UMOWA NR………...

zawarta w dniu……………..r.

w………………..,

pomiędzy

………………………….., z siedzibą w ……………………….zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez………………………………………………………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………………………

Organizacją Pozarządową*/Podmiotem*/Jednostką Organizacyjną*

z siedzibą w …………………………………, zwanym dalej "Zleceniobiorcą", reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………………………...

§ 1.1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu…………….., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową o powierzenie zadania/* o wsparcie realizacji zadania/*.

§ 2.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotację w wysokości……………….(słownie)…………………………………………………………………..zł.

2. Przyznane środki finansowe w wysokości……………………..(słownie)………………………

………………………………………………………zł zostaną przekazane na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniobiorcy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizację zadania nr rachunku…………………………………………………………………………..

a) w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy* lub

b) w następujący sposób:

I transza w wysokości ………………………słownie……………………………………….zł

do dnia……………………………………….

II transza w wysokości……………………….słownie………………….……………………zł

do dnia……………………………………….

III transza w wysokości ………………………słownie……………………………………….zł

do dnia……………………………………….

IV transza w wysokości ………………………słownie……………………………………….zł

do dnia……………………………………….

§ 3.1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia ………………………

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

§ 5. Zleceniobiorca upoważnia………………………………………………………………………

(nazwa podwykonawcy oraz siedziba)

do bezpośredniego wykonania następującej części zadania

……………………………………………………………………………………………………………

(określenie części zadania)

§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określających niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniobiorcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

§ 7.1. Zleceniobiorca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą, badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Zleceniodawca może żądać częściowych, miesięcznych/* kwartalnych/* sprawozdań z wykonania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XXIV/268/2005 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania.

§ 8. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 wymienionym w § 7 ust.3.

§ 9. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia………………. . Środki finansowe nie wykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie do dnia ……………….. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy Nr………………………………………………………….……………………………..

§ 10. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane, opłacane ze środków pochodzących z dotacji, Zleceniobiorca stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.

§ 11. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wytępienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.

§ 12. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określają w sporządzonym protokole.

§ 13. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Rozwiązując umowę, Zleceniobiorca określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniobiorcę sprawozdania, o którym mowa w § 8 .

§ 15. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.

§ 17. Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy, sądu powszechnego.

§ 18. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

…………………………………. …………………………………

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI:

1) oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do

Uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XXIV/268/2005 w sprawie trybu postępowania o

udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty

nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

wykonywanego zadania.

2) harmonogram realizacji zadania.

3) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIV/268/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Sprawozdanie (częściowe/ końcowe*)

z wykonania zadania publicznego

....................................................................................................

(nazwa zadania)

w okresie od ..................... do ..................,

określonego w umowie nr .........................,

zawartej w dniu .............................., pomiędzy

..................................................... a ........................................................................................................

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: ...........................................

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* i w umowie)[2]

3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [ ],

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) [ ],

w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [ ]

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadań

Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)

Bieżący okres sprawozdawczy

koszt całkowity

w tym z dotacji

koszt całkowity

w tym z dotacji

koszt całkowity

w tym z dotacji

Łącznie

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

Całość zadania

Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)

Bieżący okres sprawozdawczy

%

%

%

Koszty pokryte z dotacji

Środki własne

Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?

Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie?

Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego?

Ogółem:

100%

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.

Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)

Łącznie

C. Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie [ ]

Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [ ]

Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [ ]

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań [4]

Część III. Dodatkowe informacje

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Załączniki: [5]

1. ...............................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................

4. ...............................................................

5. ...............................................................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/

jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)* Niepotrzebne skreślić.Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 09:09:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie