Uchwała Nr XXX/345/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXX/345/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 353.044 zł

po stronie dochodów o kwotę 353.044 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.000 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze o kwotę 18.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem o kwotę 88.000 zł

- podatek od nieruchomości o kwotę 10.000 zł

- podatek od środków transportowych o kwotę 19.000 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 34.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 25.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 247.044 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 80.000 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 167.044 zł

po stronie wydatków o kwotę 353.044 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 25.144 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.144

- wydatki bieżące o kwotę 25.144 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 202.900 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 202.900 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 193.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 9.900 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 25.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25.000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł - wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - Przesuwa sięśrodki finansowe na wykonanie dokumentacji

projektowej drogi krajowej nr 78 w Tąpkowicach

Dz. 700 - 193.000 zł przeznacza się na wykupy gruntów oraz 9.900 zł na akty

notarialne i prace geodezyjne.

Dz. 754 - Kwotę 100.000 zł uchwala się na zakup nadwozia pożarniczego typu

GCBA na

podwoziu Jelcz dla OSP Niezdara.

Dz. 851 - Z uchwalonych środków zostanie zakupiony piec do wypału ceramiki

oraz koło garncarskie, celem uruchomienia zajęć ceramicznych w

świetlicy środowiskowej w Ożarowicach.

2. Dokonać zwiększenia planu finansowego zakładu budżetowego

po stronie przychodów o kwotę 95.400 zł

- wpływy z usług o kwotę 88.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 6.000 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.400 zł

po stronie wydatków o kwotę 95.400 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmiany planu finansowego wynikają ze wzrostu przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody, usług w zakresie oczyszczania ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat, które po stronie wydatków przeznacza się na zakup materiałów, energii, opłat na rzecz ochrony środowiska.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:10:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie