Uchwała Nr XXX/347/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXX/347/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 2.525.673 zł

po stronie dochodów o kwotę 2.525.673 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin) powiatów (związków powiatów)

samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

o kwotę 2.228.535 zł

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) o kwotę 297.138 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.525.673 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.525.673 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 2.525.673 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 1.538.177 zł

po stronie rozchodów o kwotę 1.538.177 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.538.177 zł

3. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.538.177 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.538.177 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.538.177 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.538.177 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.538.177 zł

u z a s a d n i e n i e

Dokonuje się korekty budżetu w związku z tym, iż umowa z instytucja pośredniczącą - Wojewodą Śląskim na dofinansowanie inwestycji pn. "I etap: Budowa dróg: ul. Transportowa i tzw. Nowa" podpisana została w miesiącu październiku i środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z rezerwy budżetu państwa nie zostaną Gminie zwrócone w bieżącym roku. Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi i z pożyczki na prefinansowanie.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:20:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie