Uchwała Nr XXVI/294/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach


Uchwała Nr XXVI / 294 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe położone w Ossach k.m. 2 zapisane w księdze wie-czystej KW nr 21970 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczone jako następujące działki:

· nr 113/5 o powierzchni 0,0637 ha

· nr 113/6 o powierzchni 0,0672 ha

· nr 113/8 o powierzchni 0,0525 ha

· nr 113/9 o powierzchni 0,0269 ha

o łącznej powierzchni 0,2103 ha z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zaso-bu nieruchomości - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 5 zł/m².

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nierucho-mości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 13:39:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie