Uchwała Nr XXVI/289/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia dla pracownikow Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach


Uchwała Nr XXVI / 289 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1

punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla

pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zmianami) - RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej Gminy Ożarowice w wysokości 670,00 zł ( słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych ).

§ 2.

Ustalić wartość 1 punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach w wysokości 3,00 zł ( słownie: trzy złote ). Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XVI/158/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:09:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie