Uchwała Nr XXIII/257/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXIII/257/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 495.619 zł

po stronie dochodów o kwotę 495.619 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 14.243 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 14.243 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 143.376 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 143.376 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 338.000 zł

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych o kwotę 338.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 495.619zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 478.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 15.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 414.924 zł

- wydatki bieżące o kwotę 76.924 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 338.000 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 27.500 zł

- wydatki bieżące o kwotę 27.500 zł

rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 11.576 zł

- wydatki bieżące o kwotę 11.576 zł

z tego : wynagrodzenia o kwotę 7.076 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.610 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.610 zł

- wydatki bieżące o kwotę 17.610 zł

u z a s a d n i e n i e

W związku z uchwaleniem budżetu państwa zwiększone zostały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 14.234 zł oraz zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 143.376 zł.

Uzyskane dodatkowe środki w wysokości 157.619 zł przeznacza się dla :

Dz. 801 - kwotę 140.000 zł :

- na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek kształcenia specjalnego 27.500 zł

- na zakup sprzętu komputerowego spełniającego wymagania techniczne do programów

sprawozdawczych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej obowiązującej od

01.01.2005r. - 18.000 zł

- na zakup wyposażenia, energii i na wymianę podłóg w salach lekcyjnych w Gimnazjum w

Ożarowicach -72.424 zł

- na wymianę podłóg w salach zajęć w Przedszkolu w Tąpkowicach oraz na wymianę

punktów oświetleniowych w Przedszkolu w Ożarowicach - 15.000 zł

- zwiększenie zatrudnienia kierowcy z ¾ etetu na pełny etat - 7.076 zł

Dz. 900 - kwotę 17.619 zł

- na zakup energii do oświetlenia ulic.

Dz.801 - Ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez "Totalizator Sportowy Sp. z. o.o." Minister Edukacji Narodowej i Sportu przyznał na 2005 rok kwotę 338.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:37:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie