Uchwała Nr XXIX/328/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok


U c h w a ł a Nr XXIX/ 328/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 01 grudnia 2005 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), w związku z art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

---------------

§1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

w brzmieniu ustalonym poniżej:

1. Wstęp

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tak jak

i Narodowy Program, jest oparty na uznaniu trzeźwości obywateli za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczeństwa.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się

na realizacji zadań własnych gminy, określonych w § 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych

i socjoterapeutycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorelowany jest

z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem programu jest:

· Zmniejszenie szkód społecznych i psychologicznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, szczególnie dotykających dzieci i młodzież,

· Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, podniesienie wieku inicjacji alkoholowej,

· Zmiana struktury ich spożywania oraz obyczajów związanych z używaniem alkoholu, zwłaszcza młodego pokolenia.

2. Diagnoza stanu problemów i zasobów służących rozwiązywaniu problemów

alkoholowych

A. Gmina Ożarowice

Gminę zamieszkuje 5371 osób / dane na 31.10.2005/, w tym:

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - 207 osób, w tym 118 kobiet,

Liczba rodzin bezrobotnych objętych pomocą przez OPS - 37 rodziny / dane na 30.06.2005/,

Liczba rodzin alkoholowych objętych pomocą OPS - 25 rodzin.

Z badań krajowych wynika, że problem choroby alkoholowej dotyczy 2 - 3 % populacji, co stanowi dla naszej gminy około 107 - 160 osób. Liczbę tę należy pomnożyć 3 - 4 krotnie, aby zobrazowć wielkość szkód w rodzinach uzależnionych.

B. Rynek alkoholowy

· Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przyjęty Uchwałą Rady Gminy

Nr XXX /184 / 2001:

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży / gastronomia /- 20,

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży / detal / - 40.

· Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 12,

- powyżej 4.5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 20.

· Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

- w miejscu sprzedaży - 446,

- poza miejscem sprzedaży - 268.

Zaznaczyć należy, żę 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach / 4 punkty gastronomiczne oraz 4 punkty handlowe/. Z obserwacji wynika , że mieszkańcy gminy nie dokonują tam zakupów napojów alkoholowych.

· Biorąc pod uwagę punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem punktów znajdujących się na MPL Katowice liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

- w miejscu sprzedaży - 671,

- poza miejscem sprzedaży - 336.

C. Stan problemów alkoholowych w roku 2005

1. Naruszenia prawa i porządku publicznego:

· Zatrzymania pod wpływem alkoholu użytkowników dróg: rowerzystów i kierowców,

· Interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu,

· Znęcanie się nad rodziną,

· Doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień,

· Groźby karalne pod wpływem alkoholu,

· Problem nagminnego spożywania alkoholu w okolicach punktów sprzedaży- zwłaszcza

w okresie letnim,

· Nierealizowanie postanowienia Sądu zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego.

3. Zastosowanie leczenia odwykowego:

· Złożono cztery wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej:

· Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 25 rodzin / 93 osoby z problemem alkoholowym.

5. Punkt konsultacyjny

· 11 rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy.

D. Mapa problemów alkoholowych

· Aprobata społeczna dla niektórych uzależnień,

· Postępująca degradacja społeczna i zdrowotna osób uzależnionych,

· Liczne naruszenia prawa i porządku publicznego,

· Niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne,

· Łatwy dostęp do alkoholu przez młodzież,

Badania przeprowadzone wśród 179 uczniów gimnazjum pokazały, iż 64 ankietowanych uczniów uważa, że napoje alkoholowe bez problemu może kupić w sklepie. 15 uczniów deklarowało dostęp do alkoholu w domu rodzinnym.

· Znaczna liczba rodzin dysfunkcyjnych,

· Bezrobocie i znaczne zubażanie rodzin.

D. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej

· Punkt konsultacyjny udzielający pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych

i pedagogicznych,

· Świetlice Środowiskowe w Zendku i Ożarowicach,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Posterunek Policji w Pyrzowicach i Świerklańcu,

· Biblioteka i Ośrodek Kultury,

· Szkoły podstawowe w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach,

· Gimnazjum w Ożarowicach,

· Klub sportowy Piast w Ożarowicach ; Klub sportowy Tęcza w Zendku

· Parafie w Ożarowicach, Tąpkowicach, Sączowie - kościół w Pyrzowicach, Zendku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 przygotowany jest jako kontynuacja oferty działań pomocowych i profilaktycznych dla społeczności Gminy Ożarowice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2006

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ożarowie.

2. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych, m.in. poprzez:

· realizację programów psychoedukacyjnych w szkołach i świetlicach,

· wsparcie systemu wychowawczego w szkołach podstawowych i gimnazjum,

· praca z najmłodszymi w grupach przedszkolnych.

3. Doskonalenie form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

4. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

5. Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie działań pomocowych i profilaktyki.

4. Zadania szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

1. Realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych, psychoedukacyjnychi profilaktyczno - sportowych dla klas szkolnych, świetlic środowiskowych oraz dzieci z grup ryzyka:

- dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających,

- nastawionych na promocję zdrowego życia oraz głównych czynników chroniących,

- uczących umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.

2. Podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych.

3. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej:

· plakaty, broszury,

· informacja medialna na łamach gazetki gminnej na temat działań podejmowanych

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii,

· konkursy wiedzy o tematyce profilaktycznej w szkołach,

· zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych dzieci w przedszkolach,

· międzygminny konkurs " Trzeźwe życie",

· ogólnopolska kampania edukacyjna "Zachowaj Trzeźwy Umysł",

· spektakle teatralne podejmujące tematykę uzależnień.

4. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w zakresie uzależnień.

5. Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących działania profilaktyczne.

6. Szkolenia specjalistyczne dla różnych grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka:

· nauczyciele i pracownicy świetlic,

· pracownicy socjalni,

· lekarze i pielęgniarki.

7. Wspieranie systemu wychowawczego w szkołach.

8. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

9. Nagłośnienie problemu FAS (Fetal Alcohol Syndrome) przy okazji światowego dnia FAS, obchodzonego 9 września.

10. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce

i życiu w trzeźwości.

11. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym:

· Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Tarnowskich Górach,

· Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej

"TO TU".

2. Udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej w punkcie konsultacyjnym.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

1. Pomoc administracyjno - prawna dla ofiar przemocy w rodzinie.

2. Wdrażanie interwencyjnej procedury "Niebieskich Kart" w sprawach przemocy domowej.

3. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu:

· podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania do podjęcia leczenia,

· kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania dotyczącego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

4. Praca w interdyscyplinarnym zespole, mającym na celu opracowywanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie.

5. Współpraca z dzielnicowym z Posterunku Policji w Świerklańcu oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

6. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego

i rekreacji dla dzieci i młodzieży - dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na kolejną świetlicę

środowiskową oraz zakładanie placów zabaw.

7. Prowadzenie bieżącej działalności istniejących świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

8. Sukcesywne doposażanie świetlic w sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć; zakup wyposażenia do zajęć ceramicznych.

9. Rozwijanie zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z grupy ryzyka:

· prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

· prowadzenie zajęć terapeutyczno - logopedycznych,

· prowadzenie zajęć sportowych,

· uruchomienie zajęć z ceramiki.

10. Udzielanie pomocy finansowej, programowej i metodycznej przy organizowaniu, różnorodnych form spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną, z uwzględnieniem działań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych / obozy terapeutyczne, półkolonie, zimowiska, ferie /.

11. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez aktywizujących społeczność lokalną:

· impreza Mikołajkowa,

· festyn z okazji Dnia Dziecka,

· turnieje sportowe,

· piknik rodzinny.

IV. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

1. Zadanie to będzie realizowane jako fakultatywne. Warunkiem podjęcia zadania jest zgłoszenie

o skierowaniu mieszkańca Gminy Ożarowie do Centrum Integracji Społecznej.

V. Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

1. Wydawanie postanowień w sprawie wniosków o zezwolenia na sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych.

2. Podejmowanie interwencji w związku z łamaniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Kontynuacja działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania bądź sądowego zmotywowania tych osób do leczenia,

4. Wyposażenie pomieszczenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

1. Celem inicjowania i realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wójt Gminy Ożarowice Zarządzeniem nr 2 / 2002 z dnia 02.12.2002 powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Członkowie Komisji otrzymują za udział w posiedzeniu wynagrodzenie.

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni kwartał obliczonego na podstawie komunikatu prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim.

5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego Komisji.

6. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla pracowników -

z wyłączeniem dojazdów na posiedzenia Komisji. Delegacje podpisuje Wójt lub

upoważniona przez niego osoba.

7. Pozostałe zasady działania Komisji określa Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. Współpraca z innymi gminami w rozwiązywaniu

problemów Alkoholowych

1. Kontynuowanie międzygminnego porozumienia o współpracy w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zamierzenia gminnego porozumienia na rok 2006 :

· kontynuacja szkoleń w ramach " Szkoły Profilaktyki Uzależnień",

· współorganizacja szkoleń specjalistycznych,

· organizacja kolejnej edycji konkursu " Trzeźwe życie",

· organizacja wspólnej imprezy rekreacyjno - sportowej, promującej zdrowy tryb życia.

2. Odnowienie umowy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowskich Górach dotyczącej rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego mieszkańców Gminy Ożarowice.

VII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Program realizowany jest przez powołanego przez wójta Gminy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wójt sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Pełnomocnik po akceptacji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań programu.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIII / 247 / 2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Pełnomocnikowi

ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 10:12:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie