Uchwała Nr XXX/360/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku


Uchwała Nr XXX/ 360 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z poźn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku :

  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok.
  2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

Wystosowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie bądź nie udzielenie

absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.

  1. Ocena realizacji inwestycji w Gminie w 2005 roku, przestrzeganie procedur przetargowych, obrotu mieniem komunalnym, jakości usług świadczonych na rzecz Gminy przez różne podmioty.
  2. Ocena realizacji opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy oraz funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.
  3. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 14:20:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie