Uchwała Nr XXIX/340/2005 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXIX/340/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 297.138 zł o środki na

dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na drogi

gminne.

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 297.138 zł o dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin) na drogi gminne.

3. Przeniesienia zostaną dokonane Zarządzeniem Wójta w ramach działu 600

rozdz. 60016 między paragrafami.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie : Powyższe zmiany w budżecie gminy wynikają z tego, iż środki otrzymane z

budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektu pn. "Program

Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap:

Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem"

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały

odmiennie sklasyfikowane w przedziałce klasyfikacji budżetowej niż w instytucji

pośredniczącej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 11:22:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie