Uchwała Nr XXVI/286/2005 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od posiadania psów i od nieruchomosci w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód gminy


Uchwała Nr XXVI/286/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów i od nieruchomości w

drodzeinkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór

podatków stanowiących dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.), art.6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682), art.6 ust.12, art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

1. Ustala się w drodze inkasa pobór podatków : rolnego, leśnego, od posiadania psów i od

nieruchomości osób fizycznych.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 są :

a) w sołectwie Celiny - Morawiec Henryk

b) w sołectwie Niezdara - Kubica Barbara

c) w sołectwie Ossy - Zawodniak Zdzisław

d) w sołectwie Ożarowice - Kocot Renata

e) w sołectwie Pyrzowice - Czapla Danuta

f) w sołectwie Tąpkowice - Zgajewski Czesław

g) w sołectwie Zendek - Pełka Mieczysław

3. Ustala się stawkę procentową od wszystkich zainkasowanych na rzecz Gminy należności

pieniężnych w wysokości 3,5%.

§ 2

1. Do obowiązków inkasenta należy :

a) dostarczanie podatnikom nakazów płatniczych i rozlicznie się z zainkasowanych należności zgodnie z przepisami prawa,

b) rozliczanie podatków niezwłocznie po ich zainkasowaniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2005 roku sygn I SA/GL474/05 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ożarowice nr XXI/228/2004 zaistniała niezbędna potrzeba ujęcia nową uchwałą Rady Gminy, która regulować będzie pobór podatków rolnego, leśnego, od posiadania psów i od nieruchomości w drodze inkasa.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:23:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie