Uchwała Nr XXIII/251/2005 w sprawie przyjęcia


Uchwała Nr XXIII/ 251 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 17 lutego 2005 roku.

-------------------------------------

w sprawie : przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego w 2005 roku".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

-----------------

§ 1

Przyjąć "Program współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/ 251/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

PROGRAM

WSPÓŁPRACY GMINY OŻAROWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2005 ROKU

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w programie jest mowa o :

1) "programie" - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Ożarowice

z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2005 roku,

2) "Gminie" - rozumie się przez to Gminę Ożarowice

3) "Wójcie Gminy" - rozumie się przez to Wójta Gminy Ożarowice

4) "Radzie Gminy" - rozumie się przez to Radę Gminy Ożarowice

5) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2004 roku o dzia-łalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ),

6) "organizacjach pozarządowych" - rozumie się przez to organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

7) "konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa

w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy,

8) "dotacji" - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami )

2. Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje w

szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Program jest otwarty i może ulec zmianie wraz ze zmianą warunków zewnętrznych wynikających z wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, wniosków wynikających ze wzajemnych doświadczeń, a także zmieniającej się sytuacji finansowej Gminy.

4. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy.

Rozdział II.

Cele programu.

1. Program jest elementem działań podejmowanych przez Gminę w zakresie

lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

2. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy z organizacjami

pozarządowymi.

3. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i

organizacjami pozarządowymi służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu

potrzeb mieszkańców Gminy, kreowaniu polityki społecznej oraz

wzmacnianiu aktywności lokalnego społeczeństwa.

4. Cele szczegółowe programu to :

1) zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę na wykonywanie usług publicznych, przy utrzymaniu odpowiednich standardów świadczonych usług, poprzez efektywne i nowatorskie rozwiązywanie problemów wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwanie przez te organizacje środków pozabudżetowych na realizacje zadań wspólnych,

2) wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich i stymulowanie ich dzięki udzia- łowi środków budżetu Gminy w rozwoju rynku usług społecznych finanso-wanego przez organizacje społeczne, fundusze charytatywne i prywatne,

3) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikają-cych z przepisów prawa przez włączenie do ich realizacji organizacji poza-rządowych.

Rozdział III.

Przedmiot współpracy.

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest

realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie, w ramach

następujących obszarów :

1) oświaty i wychowania w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci

i młodzieży oraz organizacji ich wypoczynku,

2) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5) pomocy społecznej,

6) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,

7) promocji i ochrony zdrowia,

8) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy międzynarodowej.

2. Przedmiotem współpracy może być także wspólne określanie ważnych dla

mieszkańców potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego i

wypracowanie modelu ich rozwiązania.

Rozdział IV.

Zasady współpracy.

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacją pozarządową jest prowadzenie przez nią działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w tych przepisach.

3. Otwarte konkursy dla określonego zadania ogłaszane są przez Wójta Gminy i przeprowadzane w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Do konkursu mogą przystępować także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Rozdział V.

Formy współpracy.

1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

2. Współpraca finansowa polega na realizacji zadań Gminy przez organizacje

pozarządowe poprzez :

1) udzielenie przez Gminę pełnej dotacji na realizację powierzonego do

wykonania zadania publicznego,

2) udzielenie przez Gminę dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji

zadania publicznego.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :

1) remonty budynków,

2) zadania inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania organizacji pozarzadowej,

6) działalność polityczną

4. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

obejmują :

1) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach poza-

rządowych realizujących zadania publiczne Gminy,

2) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym

roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu

Gminy na realizacje tych zadań,

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

4) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół

zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

5) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających system pomocy społecznej,

6) inicjowanie lub współorganizowanie spotkań podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

7) inicjowanie lub współorganizowanie spotkań dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy UE,

8) udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez ustalanie stawek najmu lub dzierżawy mienia komunalnego Gminy na preferencyjnych zasadach,

9) doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej przy realizacji zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.

Rozdział VI.

Finansowanie zadań i rozliczanie przyznanych środków.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe ujęte będą w budżecie Gminy na rok 2005.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe mogą pochodzić z innych źródeł niż wymienione w ust. 1, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Kontrolę nad terminowością i rzetelnością realizowania zadań sprawuje Wójt Gminy poprzez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne, referaty lub samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 31 marca 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:40:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie