Uchwała Nr XXIX/339/2005 w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Uchwała Nr XXIX/339/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele

niewiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem

i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)-

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1 m² powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w

§ 1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 50% jej szerokości - 2,00 zł,

2) jezdni powyżej 50% jej szerokości - 4,00 zł,

3) chodnika - 1,00 zł,

4) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

§ 3.

Za zajęcie przez rzut poziomy urządzenia, 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące stawki roczne:

1) w obszarze zabudowanym - 10,00 zł,

2) poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł,

§ 4.

Za zajęcie, przez rzut poziomy obiektu, 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki roczne:

1) dla obiektów handlowych, produkcyjnych i usługowych w obszarze zabudowanym - 10,00 zł,

2) dla obiektów handlowych, produkcyjnych i usługowych poza obszarem

zabudowanym - 10,00 zł,

3) dla obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 - 10,00 zł,

4) dla reklam nad obiektem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierających wyłącznie informacje o rodzaju wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i danych właściciela - 10,00 zł,

5) dla innych reklam - 10,00 zł.

§ 5.

1. Określone w § 2 i 4 zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na czas krótszy niż 24 godziny, jest

traktowane jak zajęcie przez 1 dzień.

2. Określone w § 3 zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na czas krótszy niż 1 rok, jest obliczane

proporcjonalnie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 11:17:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie