Uchwała Nr XXX/351/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Niezdarze


Uchwała Nr XXX/ 351 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Niezdarze

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,1268 ha położonych w Niezdarze k.m. 2 oznaczonych jako działki nr 162/3 i 162/4 zapisane w księgach wieczystych KW nr 10554 oraz KW nr 39374 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieru-chomości - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 75 000 złotych.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:40:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie