Uchwała Nr XXIII/258/2005 w sprawie przekazania w użytkowanie ZGK w Ożarowicach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiacej mienie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXIII/258/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie : przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w

Ożarowicach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, stanowiącej

mienie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. H, art.43 - w związku z art.7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 19, ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2003r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami/ oraz w związku z uchwałą Nr X/95/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach i uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie : nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

1. Przekazać w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

mienie stanowiące własność Gminy Ożarowice, szczegółowo określone w

załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały mienie przekazuje się w

użytkowanie, celem realizacji zadań własnych o charakterze publicznym , a

dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym

zadań określonych w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Ożarowicach.

3. Przekazanie mienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie

do dnia 22 lutego 2005 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/258/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

Wykaz obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przekazywanych w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

 1. Budynki przy ul. Staszica 1 w Ożarowicach

( przejęte zabudowania po SKR w Ożarowicach) - dz. nr 599/2, obręb Ożarowice

 1. Budynek nr 44 - przepompownia ścieków

Rok budowy 1955, kubatura 252 m3, powierzchnia użytkowa 59 m2 - dz. nr 499/7, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 142 - sterownia oczyszczalni ścieków

Rok budowy 1955, remont kapitalny 1983,kubatura 344 m3,powierzchnia użytkowa 74 m2 - dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 202 - oczyszczalnia ścieków - Bioblok WS 400

Rok budowy 1983, kubatura 628 m3

dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 203 - oczyszczalnia ścieków - Bioblok WS 400

Rok budowy 1983, kubatura 628 m3

dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 143 -magazyn podręczny- murowany

Rok budowy 1950, kubatura 53 m3, powierzchnia użytkowa 13 m2

dz. nr 499/7, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 200 - techniczno-eksploatacyjny - piaskownik

Rok budowy 1983, kubatura 200 m3, dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 201 - techniczno-eksploatacyjny - osadnik Imhoffa

Rok budowy 1983, kubatura 198 m 3 dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Budynek nr 210 - magazyn wiata - metalowa

Rok budowy 1987, kubatura 39 m3, powierzchnia użytkowa 16 m2 dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Ożarowice o długości 108,1 km, z czego sieć główna wynosi 78,1 km, a podłączenia domowe 30 km.

 1. Pompy głębinowe: Ujęcie wody Pyrzowice - GC.307 (silnik SGMs-18S) szt. 2

 1. Studnie głębinowe - Pyrzowice - studnia S1 i studnia S2 - dz. Nr: 166/8;169/3;483/8

obręb Pyrzowice

- Tąpkowice - studnia S1 dz. nr: 245/2; 245/3 obręb

Tąpkowice

 1. Hydrofornia Pyrzowice dz. Nr: 166/8;169/3;483/8 obręb Pyrzowice

 1. Hydrofornia Tąpkowice dz. nr: 245/2; 245/3 obręb Tąpkowice

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7.329 m położona na działkach terenie :

Gminy Ożarowice dz. Nr 499 obręb Pyrzowice,

Gminy Mierzęcice dz. Nr 580 obręb Nowa Wieś

 1. Oświetlenie terenu oczyszczalni ścieków na słupach WZ-9m

Rok budowy 1983, 6 słupów - dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Ogrodzenie oczyszczalni ścieków

siatka na słupach, rok budowy 1983, długość 394 mb

dz. nr 499/5, obręb Pyrzowice

 1. Zestaw maszyn drogowych

 1. Pompa N-418 nr fab. P- 448/4/165

zabudowana w budynku nr 142, rok budowy 1989

 1. Pompa N-418 nr P- 448/4/150

zabudowana w budynku nr 44, rok budowy 1999

 1. Pompa N-418 nr 448/4/157

zabudowana w budynku nr 142, rok budowy 1997

 1. Pompa N-418 nr 448/4/454

zabudowana w budynku nr 142, rok budowy 1997

 1. Rozdzielnia główna prądu zmiennego

3-polowa szt 1, rok budowy 1982, zainstalowana w budynku nr 142

 1. Szafa sterowania zdalnego i miejscowego urządzeń biobloku, zainstalowana w budynku nr 142, rok budowy 1982, kpl.2

 1. Piec mufowy typ VEB - Elektro BAD - FRANKENFAUSE LM-212,11 nr fabryczny 131, zainstalowany w budynku nr 142, rok budowy1986

 1. Przepływomierz elektryczny GREYLINE Doppler FLOD METERC1A1A1A SN 21174

 1. Areator Ap 100

Nr fab.308194, rok budowy 1988, zainstalowany w obiekcie nr 202

 1. Areator Ap 100

Nr fab.308237, rok budowy 1988, zainstalowany w obiekcie nr 202

 1. Areator pływający AP 110

Nr fab. nieczytelny, rok budowy 1983, zainstalowany w obiekcie nr 202

 1. Pompa typ RZ 50/200 SG/100/L - 4A Nr fab. H0610

Agregat 2,2, KW /1450 rok budowy 2004, zainstalowana w obiekcie 202

 1. Pompa typ RZ 50/200

Nr fab.C2738, rok budowy 1998, przeznaczona do remontu

 1. Pompa typ RZ 50/200

nr fab.C2737, rok budowy 1998, zainstalowana w obiekcie 202

 1. Krata z napędem elektrycznym

Nr fab. 422903, rok budowy 1983, zainstalowana obiekcie nr 202

 1. Krata z napędem elektrycznym

Nr fab. nieczytelny, rok budowy 1983

 1. Areator AP100

Nr fab.308232, rok budowy 1988, zainstalowany w obiekcie nr 203

 1. Areator AP100

Nr fab.308238, rok produkcji 1988, zainstalowany w obiekcie nr 203

 1. Areator pływający AP110

Nr fab. Nieczytelny, rok budowy 1983, zainstalowany w obiekcie nr 203

 1. Pompa typ RZ 50-200

Nr fab. C2738, rok budowy 1998, zainstalowana w obiekcie nr 203

 1. Pompa typ RZ 50-200

Nr fab.C2736, rok budowy 1998, zainstalowana w obiekcie 203

 1. Zestaw komputerowy - 2 szt

- nr 4/49/491/2a rok produkcji 1999

- nr 4/49/491/2b rok produkcji 1999

 1. Zestaw komputerowy "PSION" nr 4/49/491/3 rok produkcji 2000
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:36:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie