Uchwała Nr XXVI/301/2005 w sprawie zaciagnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu "Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXVI/301/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansownie projektu pn. "

Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy

Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci

wodociągowej z przyłączem".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 30 g ust. 1 i 4, art. 30 h ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Katowicach pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków

związanych z realizacją projektu pn. " Program Rewitalizacji Obszarów Powojsko-

wych na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa

oraz sieci wodociągowej z przyłączem" refundowanej przez Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego.

2. Kwotę pożyczki wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu

określa się na kwotę 2.228.535,00 zł.

§ 2.

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3.

Na podstawie art. 30 h ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych,
do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych koniecznych do obsługi finansowej pożyczki oraz kosztów i operacji finansowych niezbędnych do obsługi projektu wskazuje się Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 12:40:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie