Uchwała Nr XXX/355/2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/309/2005 Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXX/ 355 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXVII/309/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr XXVII/309/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 14 września 2005 roku Rada Sołecka w Ożarowicach pozytywnie zaopiniowała możliwość zbycia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w sołectwie Ożarowice przy ul. Podłacznej.

Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotowej uchwały Samorząd Mieszkańców Sołectwa Ożarowice poinformował pismem z dnia 28 listopada 2005 roku o zmianie swojego stanowiska co do zasadności zbycia opisanej nieruchomości.

Wobec powyższego mając na uwadze zasady współżycia społecznego uchylenie uchwały jest uzasadnione.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:54:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie