Uchwała Nr XXIX/342/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXIX/342/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 1.690.358 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotę 1.000.000 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej o kwotę 690.358 zł

po stronie rozchodów o kwotę 690.358 zł

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 690.358 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.000.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł

u z a s a d n i e n i e

W związku ze zmniejszeniem zaplanowanej a zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem" refundowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmniejsza się przychody i rozchody o kwotę 690.358 zł.

O kwotę 1.000.000 zł zmniejsza się również przychody i wydatki w związkuz tym, iż nie została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków strażnic OSP.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 12:14:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie