Uchwała Nr XXIII/247/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2005


Uchwała Nr XXIII/ 247/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.), w związku z art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

----------------

§1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 w brzmieniu ustalonym poniżej:

1. Wstęp

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

tak jak i Narodowy Program, jest oparty na uznaniu trzeźwości obywateli

za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczeństwa.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się na realizacji zadań własnych gminy, określonych w § 4¹ ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony

przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i

edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i

młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w

pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i

socjoterapeutycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów

określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i

finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Celem programu jest:

· Zmniejszenie szkód społecznych i psychologicznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, szczególnie dotykających dzieci i młodzież,

· Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, podniesienie wieku inicjacji alkoholowej,

· Zmiana struktury ich spożywania oraz obyczajów związanych z używaniem alkoholu, zwłaszcza młodego pokolenia.

2. Diagnoza stanu problemów i zasobów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

A. Gmina Ożarowice

Gminę zamieszkuje 5366 osób, w tym:

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - 211 osób;

Liczba rodzin bezrobotnych objętych pomocą przez OPS - 62 rodziny;

Liczba rodzin bezrobotnych z jednoczesnym problemem alkoholowym objętych pomocą OPS - 14 rodzin;

Liczba rodzin alkoholowych objętych pomocą OPS - 21 rodzin.

Z badań krajowych wynika, że problem choroby alkoholowej dotyczy 2 - 3 % populacji, co stanowi dla naszej gminy około 107 - 160 osób. Liczbę tę należy pomnożyć 3 - 4 krotnie, aby zobrazowć wielkość szkód w rodzinach uzależnionych.

B. Rynek alkoholowy

· Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXX /184 / 2001:

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

przeznaczonych do spożyciw miejscu sprzedaży

/ gastronomia /- 20,

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przeznaczonych do spożyciapoza miejscem

sprzedaży / detal / - 40,

· Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w

miejscu sprzedaży - 9,

- powyżej 4.5% przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży - 20,

· Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

- w miejscu sprzedaży - 597,

- poza miejscem sprzedaży - 268.

C. Stan problemów alkoholowych w roku 2004

1. Naruszenia prawa i porządku publicznego:

· Zatrzymania pod wpływem alkoholu użytkowników dróg: rowerzystów

i kierowców,

· Interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu,

· Znęcanie się nad rodziną,

· Doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień,

· Groźby karalne pod wpływem alkoholu

· Problem nagminnego spożywania alkoholu w okolicach punktów sprzedaży- zwłaszcza w okresie letnim.

· Nierealizowanie postanowienia Sądu zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego,

· Odnotowany przypadek spożycia alkoholu przez uczniów Gimnazjum,

· Jedna osoba zatrzymana za posiadanie narkotyków.

3. Zastosowanie leczenia odwykowego:

· Złożono cztery wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego

w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

· Jedna osoba po wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego dobrowolnie poddała się detoksykacji

i zdecydowała na podjęcie leczenia stacjonarnego,

· Jedna osoba, po ustaleniu terminu spotkania zobowiązała się do podjęcia leczenia w niestacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej:

· Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 21 rodzin / 79 osóbz problemem alkoholowym,

· Pomoc finansową otrzymało 21 rodzin.

5. Punkt konsultacyjny

· 12 rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy.

D. Mapa problemów alkoholowych

· Aprobata społeczna dla niektórych uzależnień,

· Postępująca degradacja społeczna i zdrowotna osób uzależnionych,

· Liczne naruszenia prawa i porządku publicznego,

· Niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne,

· Łatwy dostęp do alkoholu przez młodzież,

· Znaczna liczba rodzin dysfunkcyjnych,

· Bezrobocie i znaczne zubażanie rodzin.

D. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej

· Punkt konsultacyjny udzielający pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych i pedagogicznych,

· Świetlice Środowiskowe w Zendku i Ożarowicach,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Posterunek Policji w Pyrzowicach i Świerklańcu

· Biblioteka i Ośrodek Kultury,

· Szkoły podstawowe w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach,

· Gimnazjum w Ożarowicach,

· Klub sportowy Piast w Ożarowicach ; Klub sportowy Tęcza w Zendku

· Parafie w Ożarowicach, Tąpkowicach, Sączowie - kościół w Pyrzowicach, Zendku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 przygotowany jest jako oferta działań pomocowych i profilaktycznych dla społeczności Gminy Ożarowice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ożarowice,

2. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych, m.in. poprzez:

· realizację programów psychoedukacyjnych w szkołach i świetlicach,

· wsparcie systemu wychowawczego w szkołach podstawowych

i gimnazjum,

· praca z najmłodszymi w grupach przedszkolnych.

3. Doskonalenie form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,

4. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości,

5. Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie działań

pomocowych i profilaktyki,

4. Zadania szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyczna działalność informacyjna i

edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

1. Realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i profilaktyczno - sportowych dla klas szkolnych, świetlic środowiskowych oraz dzieci z grup ryzyka, dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających, nastawionych na promocję zdrowego życia oraz głównych czynników chroniących,

2. Podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych,

3. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej :

· plakaty, broszury,

· informacja medialna na łamach gazetki gminnej na temat działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii,

· konkursy wiedzy o tematyce profilaktycznej w szkołach,

· zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych dzieci

w przedszkolach;

· międzygminny konkurs " Trzeźwe życie",

· ogólnopolska kampania edukacyjna "Zachowaj Trzeźwy Umysł",

· spektakle teatralne podejmujące tematykę uzależnień.

4. Przygotowanie diagnozy problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci i młodzieży,

5. Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących działania profilaktyczne,

6. Szkolenia specjalistyczne dla różnych grup zawodowych pracujących

z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka:

· pracownicy świetlic,

· nauczyciele,

· pracownicy socjalni,

7. Wspieranie systemu wychowawczego w szkołach,

8. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla

rodziców,

9. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce i życiu w trzeźwości,

10. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym:

· Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Tarnowskich Górach,

· Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej TO TU,

2. Udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej w punkcie konsultacyjnym

w zakresie porad: psychologicznych i

pedagogicznych.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują

problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i

prawnej, a w szczególności ochrony przed

przemocą

1. Pomoc administracyjno - prawna dla ofiar przemocy w rodzinie,

2. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób

uzależnionych od alkoholu:

· podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania do podjęcia leczenia,

· kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania dotyczącego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;

3. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu, mającego na celu opracowywaniei koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie;

4. Współpraca z dzielnicowym z Posterunku Policji w Świerklańcu raz Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

5. Prowadzenie bieżącej działalności świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grupy ryzyka;

6. Sukcesywne doposażanie świetlic w sprzęt; zakup

wyposażenia i urządzeń do uruchomienia zajęć z

ceramiki

7. Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na kolejną świetlicę środowiskową,

8. Rozwijanie zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z grupy ryzyka:

· prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

· prowadzenie zajęć terapeutyczno - logopedycznych,

· prowadzenie zajęć sportowych,

· uruchomienie zajęć z ceramiki;

9. Udzielanie pomocy finansowej, programowej i metodycznej przy organizowaniu, różnorodnych form spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną, z uwzględnieniem działań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych / obozy terapeutyczne, półkolonie, zimowiska, ferie /,

10. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez aktywizujących społeczność lokalną:

· impreza Mikołajkowa,

· festyn z okazji Dnia Dziecka,

· turnieje sportowe,

· piknik rodzinny.

IV. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

1. Zadanie to będzie realizowane jako fakultatywne. Warunkiem podjęciazadania jest zgłoszenie o skierowaniu mieszkańca Gminy Ożarowice do Centrum Integracji Społecznej.

V. Kontynuacja działań Gminnej Komisji

Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych

1. Wydawanie postanowień w sprawie wniosków o

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów

alkoholowych,

2. Podejmowanie interwencji w związku z łamaniem

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3. Kontynuacja działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania bądź sądowego zmotywowania tychosób do leczenia,

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych

1. Celem inicjowania i realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wójt Gminy Ożarowice

Zarządzeniem nr 2 / 2002 z dnia 02.12.2002 powołał

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Członkowie Komisji otrzymują za udział w posiedzeniu wynagrodzenie,

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni kwartał obliczonego na podstawie komunikatu prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim,

5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego Komisji,

6. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla pracowników - z wyłączeniem dojazdów na posiedzenia Komisji. Delegacje podpisuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

7. Pozostałe zasady działania Komisji określa Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. Współpraca z innymi gminami w rozwiązywaniu

problemów Alkoholowych

1. Kontynuowanie międzygminnego porozumienia o współpracy

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

Zamierzenia gminnego porozumienia na rok 2005 :

· kontynuacja szkoleń w ramach " Szkoły Profilaktyki Uzależnień",

· współorganizacja szkoleń specjalistycznych,

· organizacja V edycji konkursu " Trzeźwe życie",

· organizacja wspólnej imprezy rekreacyjno - sportowej, promującej zdrowy tryb życia,

2. Odnowienie umowy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowskich Górach dotyczącej rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego mieszkańców Gminy Ożarowice.

VII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program realizowany jest przez powołanego przez wójta Gminy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Wójt sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Pełnomocnik po akceptacji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy roczne sprawozdanie

z realizacji zadań programu.

§ 2

Traci moc uchwala Nr XIV / 134 / 2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:59:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie