Uchwała Nr XXVII/311/2005 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w latach 2006-2007 na projekt : "PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP realizowany w ramach ZPORR


Uchwała Nr XXVII/311/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku

--------------------------------------------

w sprawie: podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych

w latach 2006-2007 na Projekt : "PROP Ożarowice II etap:

drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca

na potrzeby MŚP" realizowany w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "e" ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Przystąpić, w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do

kontynuowania zadań inwestycyjnych programu rewitalizacji obszarów

powojskowych na terenie Gminy Ożarowice, do Projektu :

"PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i

adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP" realizowanego w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zabezpieczyć w budżecie Gminy Ożarowice w latach 2006 - 2007 środki

finansowe na realizację wyżej wymienionej inwestycji gminnej w ramach

realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na

kwotę 1.025.493,14 złotych.

3. Limity wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania określa

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o

której mowa w pkt. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr

do Uchwały Nr XXVII/311/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2005 roku

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Projektu:

"PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu

i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP"

realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Inwestor : Gmina Ożarowice

Planowana wartość inwestycji : 6 836 620,83 zł

Planowany termin rozpoczęcia : II kw. 2006r.

Planowany termin zakończenia: IV kw. 2007r.

Realizacja zadania w roku: 2006-2007

Lp.

Źródła finansowania

Limit wydatków

ogółem

2006 r.

2007 r.

1.

Budżet Gminy

15%

338 291,67

687 201,47

2.

Rezerwa celowa MGiP

10%

225 527,77

458 134,31

3.

EFRR

75%

1 691 458,30

3 436 007,31

Razem wydatki

100%

2 255 277,74

4 581 343,09

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 15:46:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie