Uchwała Nr XXX/359/2005 w sprawie ustalenia wysokości oplaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu


Uchwała Nr XXX/359/2005

RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

w sprawie ustalenia wysokości

opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 pkt. 1 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572).

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1.

Opłata stała za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu wynosi - 40,- zł

§ 2.

Opłata stała pobierana jest z góry za każdy miesiąc do dnia 15-go każdego miesiąca.

§ 3.

Opłata stała podlega zwrotowi proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, jeżeli nieobecność ta trwała nieprzerwanie dłużej niż 10 dni.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr IX/85/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 października 2003 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 14:15:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie