Uchwała Nr XXIII/256/2005 w sprawie opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XXIII/ 256 /2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie opłaty administracyjnej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 18 i 19 pkt 1d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (DZ.U. z 2000r. Nr 62,poz. 718 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Ożarowice pobór opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

§ 2

Ustala się następujące stawki opłaty administracyjnej:

1) za sporządzenie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- od każdej strony formatu A-4 - 10,00 zł,

2) za sporządzenie wypisu lub wyrysu ze studium

- od każdej strony A-4 - 10,00 zł.

§ 3

Opłatę administracyjną uiszcza się w kasie filii Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z siedzibą

w Urzędzie Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVII/101/96 Rady Gminy w Tąpkowicach z siedzibą w Ożarowicach z dnia

7 marca 1996r. w sprawie opłat administracyjnych za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wydawane wypisy i wyrysy z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:37:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie