Uchwała Nr XXVI/291/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej


Uchwała Nr XXVI/ 291 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku.

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku przy ul. Głównej 126

o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i

zapleczem "

Na podstawie art. 7 ust. 8 i ust.15, w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Wyrazić gotowość przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku przy ul. Głównej 126 o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem"

2. Zobowiązać Wójta Gminy do przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowania wniosku doty-czącego pozyskania środków pozabudżetowych na dofinansowanie przedmioto-wej inwestycji.

3. Zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 2006 i rok 2007 środki finansowe na ten cel.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 13:48:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie