Uchwała Nr XXVI/287/2005 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw w Gminie Ożarowice i zasad ich wypłacania


Uchwała Nr XXVI/287/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw w Gminie Ożarowice i zasad ich

wypłacania.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Sołtysowi przysługuje dieta na czas pełnienia funkcji sołtysa.

§ 2.

Ustala się diety zryczałtowane dla sołtysów sołectw w Gminie Ożarowice w następujących wysokościach:

1. dla sołtysa sołectwa Ożarowice

w wysokości 320 złotych miesięcznie

2. dla sołtysów sołectw Tąpkowice , Zendek

w wysokości 300 złotych miesięcznie

3. dla sołtysów sołectw Niezdara , Pyrzowice

w wysokości 270 złotych miesięcznie

4. dla sołtysów sołectw Celiny , Ossy

w wysokości 250 złotych miesięcznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2005 roku.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2005 roku sygn I SA/GL474/05 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ożarowice nr XXI/228/2004 zaistniała niezbędna potrzeba ujęcia nową uchwałą Rady Gminy, która regulować będzie wysokość diet dla sołtysów sołectw w Gminie Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:16:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie