Uchwała nr XXIII/261/2005 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr XXIII/261/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 17 lutego 2005 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2005 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia - załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Uchwały Nr XXIII/261/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I BUDŻETU NA ROK 2005

1. Posiedzenie w celu opracowania planu pracy na rok 2005 i sprawozdania z działalności komisji za rok poprzedni.

2. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za 2004 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian

w budżecie gminy.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wydatkowania budżetu Gminy.

5. Występowanie z projektami uchwał.

6. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za

I półrocze 2005 roku.

7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określania zasad nabycia

i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub

najmu.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania długotermino-wych pożyczek i kredytów.

9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

10. Inne prace zaproponowane przez Radnych, Radę Gminy i inne

Komisje.

11. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2006.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/261/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2005

1. Spotkanie komisji z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach na terenie oczyszczalni ścieków.

2. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w sprawie gospodarki ściekowej.

3. Spotkanie komisji z Dyrektorem ZGK, Prezesem GTL S.A.

w celu omówienia spraw dot. gospodarki ściekowej.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie kompetencji komisji.

5. Przegląd dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ożarowice po okresie zimowym.

6. Zapoznanie się z zalesianiem i zadrzewianiem na terenie gminy.

7. Przegląd rowów melioracyjnych i przydrożnych na terenie gminy.

8. Spotkanie komisji z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowicach.

9. Wykonywanie wszystkich prac przekazanych przez Radę Gminy

w celu wydania opinii w przedmiotowych sprawach.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/261/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 r.

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, SPORTU, OŚWIATY I ZDROWIA

NA 2005 ROK

1. Zapoznanie się z warunkami nauczania gimnazjalistów po remoncie szkoły oraz ze stanem nowo wybudowanej hali sportowej.

2. Zapoznanie się ze stanem i potrzebami remiz strażackich

/ sale widowiskowe, kuchnie, zaplecze/

3. Funkcjonowanie informatora gminnego " Nasze Gminne Sprawy".

4. Zapoznanie się z problemami i potrzebami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

5. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących prac Komisji.

6. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok w zakresie

kompetencji Komisji.

7. Wykonywanie wszystkich prac przekazywanych przez Radę Gminy

w celu wydawania opinii w przedmiotowych sprawach.

8. Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez członków komisji

oraz Przewodniczących innych Komisji.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑01‑2002 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑2002 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2005 14:28:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie