Uchwała Nr XXVI/299/2005 w sprawie budowy systemu kanalizacji sanitarnej


Uchwała Nr XXVI / 299 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie budowy systemu kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami ), w związku z uchwałą Nr XXV/279/2005 Ra- dy Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania publicznego - budowa kanalizacji ściekowej wraz z obiektami oczyszczalni - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przystąpić do porozumienia komunalnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji p.n. "Ochrona zlewni zbiorników wodnych Kozłowa Góra i Przeczycko-Siewiers-kiego oraz dwóch zbiorników wód podziemnych 454 Olkusz - Zawiercie oraz 327 Lubliniec - Myszków poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie".

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy Ożarowice do negocjowania projektu porozumienia międzygminnego z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 74 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy Ożarowice do przedłożenia projektu tego porozumienia Radzie Gminy Ożarowice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 12:52:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie