Uchwała Nr XXX/346/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXX/346/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

31.677

58.856

60004

Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące

31.677

31.677

60016

Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

58.856

25.000

33.856

750

Administracja publiczna

58.856

75022

Rady gmin

- wydatki bieżące

15.000

15.000

75023

Urzędy gmin

- wydatki bieżące

z tego :

wynagrodzenia i pochodne

43.856

43.856

43.856

757

Obsługa długu publicznego

12.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

12.000

12.000

801

Oświata i Wychowanie

31.677

80113

Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące

31.677

31.677

851

Ochrona zdrowia

1.807

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

- wydatki majątkowe

1.807

1.807

852

Pomoc społeczna

zadania własne

22.363

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatki bieżące

22.363

22.363

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.556

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące

8.556

8.556

Razem

112.896

112.896

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - Przeniesiona kwota 31.677 zł z transportu lokalnego stanowi koszt

dowozu czniów do szkół, 25.000 zł przeznacza się wykonanie

dokumentacji projektowej drogi nr 78 oraz 33.856 zł na realizację

I etapu budowy dróg ul. Transportowa i Nowa.

Dz. 852 - 22.363 zł przekazuje się na pomoc dla "pogorzelca".

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:14:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie