Uchwała Nr XXX/349/2005 w sprawie przyjęcia "Programu wspołpracy Gminy Ozarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r"


Uchwała Nr XXX /349/ 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2005 roku

------------------------------------------

w sprawie : przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego w 2006 roku".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-morządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-nego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć "Program współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku"

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w programie jest mowa o :

1) "programie" - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku,

2) "Gminie" - rozumie się przez to Gminę Ożarowice

3) "Wójcie Gminy" - rozumie się przez to Wójta Gminy Ożarowice

4) "Radzie Gminy" - rozumie się przez to Radę Gminy Ożarowice

5) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ),

6) "organizacjach pozarządowych" - rozumie się przez to organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

7) "konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz w art.13 ww. ustawy,

8) "dotacji" - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami )

2. Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Program jest otwarty i może ulec zmianie wraz ze zmianą warunków zewnętrznych wynikających z wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, wniosków wynikających ze wzajemnych doświadczeń, a także zmieniającej się sytuacji finansowej Gminy.

4. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy.

Rozdział II.

Cele programu.

1. Program jest elementem działań podejmowanych przez Gminę w zakresie lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

2. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy z organizacjami

pozarządowymi.

3. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami

pozarządowymi służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy,

kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności lokalnego społeczeństwa.

4. Cele szczegółowe programu to :

1) zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę na wykonywanie usług publicznych, przy utrzymaniu odpowiednich standardów świadczonych usług, poprzez efektywne i nowatorskie rozwiązywanie problemów wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwanie przez te organizacje środków pozabudżetowych na realizację zadań wspólnych,

2) wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich i stymulowanie ich dzięki udziałowi środków budżetu Gminy w rozwoju rynku usług społecznych finansowanego przez organizacje społeczne, fundusze charytatywne i prywatne,

3) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa przez włączenie do ich realizacji organizacji poza-rządowych.

Rozdział III.

Przedmiot współpracy.

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie, w ramach następujących obszarów :

1) oświaty i wychowania w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży

oraz organizacji ich wypoczynku,

2) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5) promocji i ochrony zdrowia,

6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

2. Przedmiotem współpracy może być także wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego i wypracowanie modelu ich rozwiązania.

Rozdział IV.

Zasady współpracy.

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacją pozarządową jest prowadzenie przez nią działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w tych przepisach.

3. Otwarte konkursy dla określonego zadania ogłaszane są przez Wójta Gminy i przeprowadzane w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Do konkursu mogą przystępować także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Rozdział V.

Formy współpracy.

1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze

finansowym i pozafinansowym.

2. Współpraca finansowa polega na realizacji zadań Gminy przez organizacje pozarządowe

poprzez

1) udzielenie przez Gminę pełnej dotacji na realizację powierzonego do wykonania zadania publicznego,

2) udzielenie przez Gminę dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji zadania

publicznego.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :

1) remonty budynków,

2) zadania inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania organizacji pozarządowej,

6) działalność polityczną

4. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmują :

1) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne Gminy,

2) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacje tych zadań,

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

4) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

5) inicjowanie lub współorganizowanie spotkań podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

6) inicjowanie lub współorganizowanie spotkań dotyczących m.in. pozyskiwania środków z fun-duszy UE,

7) doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej przy realizacji zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.

Rozdział VI.

Finansowanie zadań i rozliczanie przyznanych środków.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe ujęte będą w budżecie Gminy na rok 2006.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe mogą pochodzić z innych źródeł niż wymienione w ust. 1, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Kontrolę nad terminowością i rzetelnością realizowania zadań sprawuje Wójt Gminy poprzez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne, referaty lub samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

1. Propozycje realizacji zadań w ramach współpracy finansowej na rok następny organizacje i podmioty składają do dnia 30 września br.

2. Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 31 marca 2007 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:33:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie