Uchwała Nr XXV/272/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2004 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2004 rok


Uchwała Nr XXV/272/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2004 rok

i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz 148 z późn. zmianami ) i po przyjęciu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

i po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2004 rok dotyczące:

a) zamknięcia rachunkowego dochodów budżetowych na kwotę 13.057.009 zł

zgodnie z zał. Nr 1, 3

b) zamknięcia rachunkowego wydatków budżetowych na kwotę 15.167.450 zł

zgodnie z zał. Nr 2, 3, 4

c) sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków

- zakładu budżetowego zamykającego się :

w przychodach kwotą 704.991 zł

wydatkach kwotą 674.383 zł.

zgodnie z zał. Nr5

- funduszu celowego zamykającego się:

w przychodach kwotą 9.810 zł

w wydatkach kwotą 11.386 zł

zgodnie z zał. Nr 6

- środka specjalnego zamykającego się:

w przychodach kwotą 0 zł

w wydatkach kwotą 0 zł

zgodnie z zał. Nr 7

2. Sprawozdanie uznaje się za rzetelne i wykazujące pełną zgodność budżetu wykonanego

z budżetem uchwalonym i w wyniku głosowania jawnego udziela się Wójtowi Gminy

Ożarowice absolutorium za 2004 rok.

3. Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/272/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Zestawienie

wykonania dochodów budżetowych Gminy Ożarowice

za 2004 rok.

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

77.000

77.842

101,1

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

77.000

77.842

101,1

750

Administracja publiczna

208.484

317.142

152,1

75011

75023

Urzędy wojewódzkie

Urzędy gmin

47.984

160.500

47.984

269.158

100,0

167,7

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.633

9.633

100,0

75101

75113

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

2.060

7.573

2.060

7.573

100,0

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.482

9.482

100,0

75414

Obrona cywilna

9.482

9.482

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

6.104.012

6.668.327

109,2

75601

75615

75618

75621

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20.000

3.908.000

130.000

2.046.012

7.668

4.377.590

227.031

2.056.038

38,3

112,0

174,6

100,5

758

Różne rozliczenia

4.456.779

4.451.681

99,9

75801

75802

75805

75814

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Różne rozliczenia finansowe

2.415.047

516.727

1.220

1.523.785

2.415.047

516.727

1.220

1.518.687

100,0

100,0

100,0

99,7

801

Oświata i wychowanie

93.341

97.921

104,9

80101

80104

80110

80113

80195

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Pozostała działalność

17.570

31.000

39.521

5.100

150

17.550

35.600

39.521

5.100

150

99,9

114,8

100,0

100,0

100,0

852

Pomoc społeczna

354.536

345.377

97,4

1

2

3

4

5

6

85212

85213

85214

85216

85219

85295

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Pozostała działalność

219.122

2.246

44.788

2.560

81.760

4.060

210.481

1.728

44.788

2.560

81.760

4.060

96,1

67,5

100,0

100,0

100,0

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

40.777

40.777

100,0

85401

Świetlice szkolne

40.777

40.777

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

475.884

450.827

94,7

90001

90011

90015

90020

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

102.800

300.787

69.297

3.000

78.126

300.787

69.297

2.617

100,0

100,0

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

100,0

92116

Biblioteki

3.000

3.000

100,0

926

Kultura fizyczna i sport

808.361

585.000

72,4

92695

Pozostała działalność

808.361

585.000

72,4

Razem:

12.641.289

13.057.009

103,3Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/272/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Zestawienie

wykonania wydatków budżetowych Gminy Ożarowice

za 2004 rok.

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.112.268

1.111.563

99,9

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.101.885

1 101.824

100,0

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.029.322

72.563

11.829

1.029.322

72.502

11.784

100,0

99,9

99,6

01030

Izby rolnicze

2.000

1.974

99,8

w tym: - wydatki bieżące

2.000

1.974

98,7

01095

Pozostała działalność

8.383

7.765

92,6

w tym: - wydatki bieżące

8.383

7.765

92,6

600

Transport i łączność

980.351

980 347

100,0

60004

Lokalny transport zbiorowy

328.015

328.015

100,0

w tym: - wydatki bieżące

328.015

328.015

100,0

60016

Drogi publiczne gminne

652.336

652.332

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

652.336

14.626

652.332

14.624

100,0

100,0

700

Gospodarka mieszkaniowa

630.000

588.792

93,5

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

630.000

588.792

93,5

w tym:- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

547.100

82.900

508.096

80.696

92,9

97,3

710

Działalność usługowa

50.000

23.887

47,8

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

23.887

47,8

w tym: - wydatki bieżące

50.000

23.887

47,8

750

Administracja publiczna

2.613.001

2.591.711

99,2

75011

Urzędy wojewódzkie

47.984

47.984

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

47.984

46.584

47.984

46.584

100,0

100,0

75022

Rady gmin

119.125

119.025

99,9

w tym: - wydatki bieżące

119.125

119.025

99,9

75023

Urzędy gmin

2.445.892

2.424.702

99,1

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.137.255

1.308.637

877.457

1.137.255

1.287.447

876.623

100,0

98,4

99,9

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.633

9.633

100,0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.060

2.060

100,0

w tym: - wydatki bieżące

2.060

2.060

100,0

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

7.573

7.573

100,0

w tym: - wydatki bieżące

7.573

7.573

100,0

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

471.539

457.770

97,1

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.500

1.500

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

1.500

1.500

1 500

1.500

100,0

100,0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

460.557

446.788

97,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

460.557

287.545

446.788

287.545

97,0

100,0

75414

Obrona cywilna

9.482

9.482

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

9.482

9.482

9.482

9.482

100,0

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

39.000

38.914

99,8

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

39.000

38.914

99,8

w tym: - wydatki bieżące

39.000

38.914

99,8

757

Obsługa długu publicznego

20.000

18.241

91,2

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000

18.241

91,2

w tym: - wydatki bieżące

20.000

18.241

91,2

758

Różne rozliczenia

395.482

386.973

97,8

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8.509

-

-

w tym: - wydatki bieżące

8.509

-

-

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

386.973

386.973

100,0

w tym: - wydatki bieżące

386.973

386.973

100,0

801

Oświata i wychowanie

7.122.700

6.838.354

96,0

80101

Szkoły podstawowe

1.566.121

1.553.145

99,2

w tym: - wydatki bieżące

z tego: -wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- dotacje

1.566.121

913.585

294.962

1.553.145

912.652

294.962

99,2

99,9

100,0

80104

Przedszkola

576.973

570.792

98,9

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

576.973

478.386

570.792

477.174

98,9

99,7

80110

Gimnazja

4.655.058

4.393.377

95,0

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

3.616.606

1.038.452

714.014

3.393.245

1.000.132

712.066

93,8

94,4

99,7

80113

Dowożenie uczniów do szkół

53.985

53.066

98,3

w tym: - wydatki bieżące

53.985

53.066

98,3

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

210.757

209.521

99,4

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

210.757

158.023

209.521

157.977

99,4

99,9

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.000

10.000

100,0

w tym: - wydatki bieżące

10.000

10.000

100,0

80195

Pozostała działalność

49.806

48.453

97,3

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

49.806

9.000

48.453

8.200

97,3

91,1

851

Ochrona zdrowia

272.600

263.859

96,8

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

162.600

156.828

96,4

w tym: - wydatki majątkowe

162.600

156.828

96,4

1

2

3

4

5

6

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.000

107.031

97,3

w tym: - wydatki bieżące

110.000

107.031

97,3

852

Pomoc społeczna

538.068

528.135

98,2

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

219.122

210.481

96,1

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

5.832

213.290

8.666

5.832

204.649

8.666

100,0

96,0

100,0

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.246

1.728

76,9

w tym: - wydatki bieżące

2.246

1.728

76,9

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

128.788

128.776

100,0

w tym: - wydatki bieżące

128.788

128.776

100,0

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

272

27,2

w tym: -wydatki bieżące

1.000

272

27,2

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

2.560

2.560

100,0

w tym: - wydatki bieżące

2.560

2.560

100,0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

180.292

180.258

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

180.292

163.393

180.258

163.361

100,0

100,0

85295

Pozostała działalność

4.060

4.060

100,0

w tym: - wydatki bieżące

4.060

4.060

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

360.223

319.296

98,6

85401

Świetlice szkolne

360.223

319.296

98,6

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

360.223

207.189

319.296

207.041

98,6

99,9

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.042.382

492.833

24,1

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.626.585

102.793

6,3

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.523.785

102.000

74.167

-

102.793

74.163

-

100,0

100,0

90003

Oczyszczanie miast i wsi

39.505

39.505

100,0

w tym: - wydatki bieżące

39.505

39.505

100,0

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

351.292

325.535

92,7

w tym: - wydatki bieżące

351.292

325.535

92,7

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

25.000

25.000

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego : dotacje

25.000

25.000

25.000

25.000

100,0

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

444.500

444.500

100,0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

321.500

321.500

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

321.500

321.500

321.500

321.500

100,0

100,0

92116

Biblioteki

123.000

123.000

100,0

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

123.000

123.000

123.000

123.000

100,0

100,0

926

Kultura fizyczna i sport

73.000

72.642

99,5

92695

Pozostała działalność

73.000

72.642

99,5

w tym: - wydatki bieżące

73.000

72.642

99,5

Razem:

17.174.747

15.167.450

88,3Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/272/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej,

dochody i wydatki na realizację porozumień z organami administracji rządowej oraz dochody

i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Otrzymana dotacja

Wykorzy-stana dotacja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

410.048

400.889

331.592

750

Administracja publiczna

47.984

47.984

47.984

75011

Urzędy wojewódzkie

47.984

47.984

47.984

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.633

9.633

9.633

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.060

2.060

2.060

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

7.573

7.573

7.573

852

Pomoc społeczna

283.134

273.975

273.975

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

219.122

210.481

210.481

85213

Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.246

1.728

1.728

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

35.550

35.550

35.550

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

2.560

2.560

2.560

85219

Ośrodki pomocy społecznej

23.656

23.656

23.656

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69.297

69.297

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

69.297

69.297

-

II

Dochody i wydatki na realizację porozumień z organami administracji rządowej

3.000

3.000

3.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

3.000

92116

Biblioteki

3.000

3.000

3.000

III

Dochody i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

9.482

9.482

9.482

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.482

9.482

9.482

75414

Obrona cywilna

9.482

9.482

9.482Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/272/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Zestawienie udzielonych dotacji w 2004 roku.

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan po

zmianach

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

289.045

289.045

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.500

1.500

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.500

1.500

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

287.545

287.545

2830

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

287.545

287.545

801

Oświata i wychowanie

303.962

303.162

80101

Szkoły podstawowe

294.962

294.962

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

294.962

294.962

80195

Pozostała działalność

9.000

8.200

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

9.000

8.200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.000

25.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

25.000

25.000

2410

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

25.000

25.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

444.500

444.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

321.500

321.500

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

321.500

321.500

92116

Biblioteki

123.000

123.000

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

123.000

123.000

Ogółem:

1.062.507

1.061.707Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 10:42:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie