Uchwała Nr XXVI/295/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Tąpkowicach


Uchwała Nr XXVI / 295 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

----------------------------------------

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Tąpkowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową położoną w Tąpkowicach, oznaczoną jako działka nr 272/3 km. 2 o powierzchni 0.4490 ha zapisaną w księdze wieczystej KW nr 51331 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na powiększenie gmin-nego zasobu nieruchomości za ustaloną w wyniku negocjacji kwotę łączną 20 000 zł.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nierucho-mości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 13:36:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie