Uchwała Nr XXIX/334/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2006 rok


Uchwała Nr XXIX/334/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 01 grudnia 2005 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na terenie Gminy Ożarowice na 2006 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz.84 z późn. zmianami/ oraz pktu 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / Monitor Polski Nr 68, poz. 956 z

14 listopada 2005 roku /

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,58

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,61

c/ grunty oznaczone w ewidencji gruntów

symbolem B i Bp od 1 m2 powierzchni - 0,10

d/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,30

2/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

lub ich części - 0,49

3/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł

4/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58

5/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71

6/ od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub

ich części w zależności od rodzaju :

a / budynków inwentarskich , gospodarczych oraz stodół - 2,00

b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 5,29

7/ od budowli - 2 % ich wartości

określonej na podstawie art. 4

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

§2

Traci moc uchwała Nr XXI/214/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice

na 2005 rok .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

§5

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 10:41:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie